Advokátska kancelária Kutan & Partners s.r.o. poskytuje právne služby vo všetkých oblastiach, najmä však v oblastiach:

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORAObčianske a rodinné právoObčianske a rodinné právoStavebné a realitné právoObchodné právo a právo obchodných spoločnostíSprávne a daňové právoPrávo duševného vlastníctvaInvestičné a developerské projektyFúzie a akvizíciePrávne audity (due diligence)Sporová agenda a vymáhanie pohľadávok

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

(ďalej len „RPVS“)

Potrebujete vykonať zápis do RPVS? Naša advokátska kancelária vie ako na to a je pripravená Vám poskytnúť služby oprávnenej osoby a všetky nižšie uvedené služby s tým spojené.

Od 01. 02. 2017 je účinný zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“), predmetom ktorého je sprísnenie podmienok vyžadovaných od subjektov súkromného sektora, s ktorými štát, resp. subjekty verejného práva vstupujú do právnych vzťahov.

STE PARTNEROM VEREJNÉHO SEKTORA?

 

PARTNEROM VEREJNÉHO SEKTORA JE:

V zmysle definície Zákona je partnerom verejného sektora fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy (ďalej len „PVS“), a ktorá:

 • prijíma finančné prostriedky z rozpočtu štátu, štátneho účelového fondu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc;
 • prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu a ostatných subjektov uvedených v bode 1;
 • uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu;
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 • sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu;
 • na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom; alebo
 • priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou alebo iným právnym úkonom, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.

PARTNEROM VEREJNÉHO SEKTORA NIE JE:

 • osoba pod bodmi 1, 3, 4, 6 a 7 uvedených vyššie,ak jej majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 EUR, alebo ak jej majú byť v úhrne poskytnuté prostriedky neprevyšujúce sumu 250 000 EUR v kalendárnom roku, v prípadoch opakujúceho sa plnenia;
 • osoba pod bodmi 2 a 6 uvedených vyššie, ktorá má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 EUR;
 • osoba, ktorá pôsobí prevažne v neziskovom sektore – to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000 EUR;
 • banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky;
 • osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci;
 • iný štát a jeho orgány;
 • medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány.

DOKEDY JE POTREBNÉ VYKONAŤ ZÁPIS DO RPVS?

 • Ak ste získali zákazku a prišlo k podpisu zmluvy s verejným sektorom pred 01. 02. 2017, tak sa musíte zapísať do RPVS najneskôr do 07. 2017. Ak tento termín nestihnete tak vám štát odoprie plnenie. 
 • Ak ste získali verejnú zákazku, resp. sa uchádzate o prostriedky z verejných zdrojov po 01. 02. 2017, tak nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby ste mohli podpísať zmluvu s verejným sektorom(resp. prijať od neho verejné zdroje) je zápis do RPVS.

KTO JE OPRÁVNENÝ VYKONAŤ ZÁPIS DO RPVS?

 • Iba oprávnená osoba t.j. advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre PVS.

AKÉ ÚDAJE SA ZAPISÚ DO RPVS?

 • Najmä údaje o  PVS a jeho konečnom užívateľovu výhod (ďalej len „KUV“).

KTO JE KUV?

 • KUV je osoba, ktorá má „konečný“ majetkový prospech z obchodného alebo iného právneho vzťahu s verejným sektorom.

SUMARIZÁCIA POSTUPU REGISTÁCIE DO RPVS

 1. Kontaktujete nás e-mailom na adrese kutan@kutan.sk alebo matusek@kutan.sk, prípadne telefonicky na telefónnom čísle 0911 465 436;
 2. My si od vás vyžiadame relevantné podklady a na základe týchto podkladov predbežne zhodnotíme zložitosť celého procesu (na základe štruktúry spoločnosti) a predbežne sa pripravíme na verifikáciu údajov;
 3. Zašleme Vám cenovú ponuku za naše služby;
 4. Pripravíme dokumenty potrebné k zápisu do RPVS; 
 5. Vykonáme úvodnú verifikáciu konečného užívateľa výhod – identifikujeme konečného užívateľa výhod;
 6. Podpíšete dokumenty nevyhnutné k zápisu do RPVS;
 7. Podáme návrh na zápis, zmenu, výmaz PVS do RPVS;
 8. Počas doby po ktorú budete registrovaný v RPVS vykonávame overovanie verifikácie podľa aktuálnej potreby, minimálne však spravidla dvakrát do roka (počas trvania zmluvy s verejným sektorom).

ODMENA ZA NAŠE SLUŽBY

Nami pripravená cenová ponuka sa odvíja od zložitosti majetkovej a riadiacej štruktúry PVS.

 • Jednoduchšie prípady kedy sú spoločníkmi PVS fyzické osoby, ktoré sú zároveň slovenskými štátnymi občanmi vieme spracovať za odmenu v rozmedzí od 600 EUR bez DPH do 1 200  EUR bez DPH.
 • Zložitejšie prípady pri ktorých je potrebné dohľadať KUV napríklad v zahraničí alebo KUV sú zahraničné osoby a podobne, je cenová ponuka vytváraná „na mieru“ pre každý jeden špecifický prípad a odmena za naše služby je pri týchto prípadoch najmenej vo výške 1 200 EUR bez DPH.

V prípade ak Vás naša ponuka zaujala, kontaktujte nás a dohodnime si osobné stretnutie.

-komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva a zastupovanie v konaniach pred súdom
-príprava a pripomienkovanie zmlúv
-poradenstvo a zastupovanie pri rozvode, vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
-úprava styku s deťmi a určenie výživného
-ochrana spotrebiteľa
-ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
-zastupovanie v dedičskom konaní
-komplexné právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva a zastupovanie v konaniach pred súdom
-príprava a pripomienkovanie zmlúv
-poradenstvo a zastupovanie pri rozvode, vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva
-úprava styku s deťmi a určenie výživného
-ochrana spotrebiteľa
-ochrana osobnosti a ochrana dobrého mena právnickej osoby
-zastupovanie v dedičskom konaní
-komplexné právne poradenstvo pri prevode a vysporiadaní nehnuteľností
-autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností
-zriadenie a zrušenie vecného bremena
-poradenstvo a zastupovanie pri uplatňovaní vád nehnuteľností
-ochrana vlastníctva k nehnuteľnostiam
-riešenie problémov s prístupovou cestou a čiernou stavbou
-zastupovanie v územnom a stavebnom konaní
-právne poradenstvo podnikateľom pri obchodnej činnosti v rámci spoločnosti a vo vzťahoch s obchodnými partnermi
-právne usmerňovanie klientov a ochrana prostredníctvom zmluvnej dokumentácie
-zastupovanie pred Živnostenským registrom SR, Obchodným registrom SR a Centrálnym depozitárom cenných papierov SR
-zakladanie obchodných spoločností (aj s medzinárodným prvkom) a organizačných zložiek
-korporátne zmeny v obchodných spoločnostiach a úprava vnútorných vzťahov
-zrušenie, likvidácia obchodných spoločností so zabezpečením potrebných súhlasov, výmaz z Obchodného registra SR
-komplexné právne služby v oblasti prípravy a pripomienkovania zmlúv
-ostatná obchodnoprávna a korporátna agenda
-príprava a zmeny pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
-príprava interných pracovnoprávnych predpisov
-riešenie sporov z pracovnoprávnych vzťahov
-poradenstvo a zastupovanie pri skončení pracovného pomeru a hromadnom prepúšťaní
-právne poradenstvo pri dočasnom pridelení a vyslaní zamestnancov
-ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahoch a monitoring zamestnancov
-úprava a postavenie štatutárnych orgánov v pracovnoprávnych vzťahoch
-zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch
-ostatná pracovnoprávna agenda
-právne poradenstvo a zastupovanie v daňových a správnych konaniach
-zastupovanie klientov pri uplatňovaní administratívnoprávnych nárokov v konaní pred súdom
-právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o preskúmanie zákonnosti správnych orgánov a nezákonného postupu správnych orgánov
-verejné obstarávanie
-zabezpečenie registrácie práv duševného vlastníctva
-uplatňovanie a ochrana práv duševného vlastníctva
-využívanie ochranných známok v hospodárskej súťaži
-právne poradenstvo v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva, know-how a obchodného tajomstva
-komplexné právne poradenstvo pri developerských projektoch
-vypracovávanie právnych rozborov, stanovísk a expertíz
-právne poradenstvo v rozličných záležitostiach financovania projektov
-príprava právnych riešení súvisiacich s projektovým financovaním pri transakciách

-právne audity
-príprava transakcií
-analýza a ošetrenie právnych rizík
-príprava zmluvnej dokumentácie
-riešenie interných vzťahov v spoločnostiach
-joint ventures

-právne audity (due diligence) za účelom komplexného posúdenia právneho stavu obchodných spoločností a iných subjektov
-právne audity pri transakciách (fúzie, akvizície, transakcie s nehnuteľnosťami) a podľa požiadaviek klienta
-právne audity pri vymáhaní pohľadávok a v rámci zodpovednostných vzťahov
-návrhy riešení problémov zistených v rámci due diligence

-mimosúdne riešenie sporov a komplexné zastupovanie v konaniach pred súdmi
-právne posúdenie a správa pohľadávok
-vymáhanie pohľadávok v predsúdnom štádiu, v súdnom konaní a v spolupráci s exekútormi, konkurznými a reštrukturalizačnými správcami
-sporová agenda