Právo duševného vlastníctva

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS poskytuje právne poradenstvo v dynamicky sa rozvíjajúcej oblasti práva duševného vlastníctva. Vďaka neobmedzenej využiteľnosti bez prenosu hmotného substrátu vyžaduje duševné vlastníctvo inú právnu ochranu ako ostatné odvetvia, čo vyžaduje skúsenosti v tejto oblasti a znalosť odlišností.

Právne služby poskytujeme v nasledovných oblastiach:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom (práva výkonného umelca, práva výrobcu zvukového záznamu, práva výrobcu audiovizuálneho záznamu, práva vysielateľa), práva k databáze,
  • prihlasovanie ochranných známok a podávanie námietok pri prihlasovaní ochranných známok,
  • príprava právnych riešení a zmluvnej dokumentácie v oblasti autorského práva, vrátane softvérového práva a práv spojených s doménovými menami,
  • poradenstvo v oblasti práv priemyselného vlastníctva a ďalších práv spojených s podnikaním,
  • riešenie ochrany know-how a obchodného tajomstva,
  • zastupovanie klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k duševnému vlastníctvu.