Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) (ďalej len „Súhlas“) ako dotknutá osoba súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov spoločnosťou:

KUTAN & PARTNERS s. r. o., so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 861 308, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55946/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

v nasledovnom rozsahu:  e-mailová adresa,

pre účel: zasielanie newslettera Prevádzkovateľa,

po dobu: 3 roky.

Som si vedomá/ý, že nemám žiadnu povinnosť Prevádzkovateľovi Súhlas poskytnúť a mám právo Súhlas kedykoľvek odvolať, a to emailom na emailovú adresu info@kutan.sk, poštou alebo osobne na adrese sídla Prevádzkovateľa.

Odvolanie Súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo Súhlasu pred jeho odvolaním. Ak  tento Súhlas odvolám, moje takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa článkov 13 a 14  nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“), dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

KUTAN & PARTNERS s. r. o., so sídlom Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 861 308, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 55946/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

KONTAKT: info@kutan.sk, +421-2-21 201 010

V prípade akýchkoľvek otázok k ochrane Vašich osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Dotknutá osoba

Účel

Právny základ

Klienti

Plnenie povinností zo zmlúv, ktorých ste zmluvnou stranou.

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, ochrana životne dôležitých záujmov klienta podľa čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR prípadne aj preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Klienti

Plnenie zákonných povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov, ktoré sa týkajú našej zákonnej agendy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmom

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

Súčasní a bývalí klienti

Oprávnený záujem. Našim oprávneným záujmom je výkon marketingových aktivít pre udržiavanie našej klientely.

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Uchádzači o zamestnanie

Evidenciu a výber uchádzačov o zamestnanie na účely zabezpečenia predzmluvných vzťahov alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Predzmluvné vzťahy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Protistrana

Výkon advokácie podľa osobitných právnych predpisov na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je výkon advokácie podľa osobitných právnych predpisov v záujme našich klientov.

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Osoba, ktorá požiadala o zasielanie newslettera prostredníctvom formulára našej webovej stránke

Zasielanie newslettera.

Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Osoba, ktorá nás kontaktovala prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke

Komunikácia medzi Vami a Prevádzkovateľom na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Oprávneným záujmom je reagovať na Váš dopyt prostredníctvom kontaktného formulára.

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Návštevník našich stránok na Facebook alebo LinkedIn

Vytváranie štatistík návštevnosti našich fanpage stránok na účely výkonu nášho oprávneného záujmu. Našim oprávneným záujmom je sledovanie návštevnosti našej fanpage a prispôsobovanie jej obsahu na základe štatistík sledovanosti a interakcie.

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným a daňovým poradcom, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti (pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu).

V určitých prípadoch môže dôjsť k zverejneniu osobných údajov klientov, resp. iných fyzických osôb. Ide o prípady katastrálneho konania, konania o zápise do obchodného registra, konania o zápise záložného práva do Notárskeho centrálneho registra záložných práv, konania o zápise práv v registroch vedených Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, a pod. Vždy sa tak však koná na základe osobitného predpisu a v rámci poskytovania právnych služieb.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) sa nevykonáva.

Nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie uvedených účelov. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, získavaním dôkazov v prospech klienta, výpisom z verejných registrov, nahliadaním do administratívnych, súdnych alebo iných spisov a/alebo registrov vedených orgánmi verejnej moci a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez Vášho informovania a na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade s právnymi predpismi.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ako dotknutá osoba máte nasledovné práva:

  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak o Vás spracúvame osobné údaje výlučne na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Ak  tento Súhlas odvoláte, takto poskytnuté osobné údaje musí Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu prestať spracúvať, ak na ich následné spracúvanie nemá iný právny základ.

  • právo namietať spracúvanie osobných údajom na účel priameho marketingu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, prípadne, ak by sme spracovávali osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

  • právo na opravu 

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

  • právo na prístup 

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame.

  • právo na výmaz 

Ako dotknutá osoba nás môžete nás požiadať o výmaz Vašich osobných údajov, ak:

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali,

(ii) osobné údaje spracúvame výlučne na základe Vášho súhlasu, ktorý odvoláte,

(iii) namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad Vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo

(iv) namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;

(v) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

(vi) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva Členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

(vii) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

  • právo na prenosnosť údajov 

Právo na prenositeľnosť Vašich osobných údajov máte, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe:

 (i) Vášho súhlasu alebo

(ii) je to nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostriedkami spracúvania, máte právo žiadať o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.              

  • právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely zapamätania predvolieb prehľadávania (napríklad veľkosti textu, uprednostňovaného jazyka, a pod.). Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača.