Zmeny pre konateľov obchodných spoločností


Zmenu údajov do obchodného registra budú môcť zapisovať notári 

V utorok 20. júna 2023 schválila Národná rada Slovenskej republiky dôležitú zmenu umožňujúcu rýchlejšiu a jednoduchšiu registráciu údajov do obchodného registra, ktorá ma za cieľ zlepšenie nepriaznivej situácie v súvislosti s registráciou údajov do obchodného registra.

Na základe zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s účinnosťou od 01.11.2023 budú môcť registráciu údajov ako nesporovej agendy vykonávať aj externí registrátori, ktorými budú všetci notári (ďalej len „Zákon“).

Do pozornosti dávame skutočnosť, že ustanovenie § 7b ods. 2 Zákona pri notároch ako registrátoroch rieši aj dôležitú otázku zastúpenia navrhovateľa. V zmysle uvedeného ustanovenia platí, že „pri zastúpení navrhovateľa na základe splnomocnenia sa prihliada len na splnomocnenie udelené advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená“. Toto doplnenie nevýlučného advokátskeho zastúpenia sa aj v zmysle dôvodovej správy prijíma z dôvodu zamedzenia pokútnictva a obmedzenia možných podvodov.


Založenie obchodnej spoločnosti online

Od 1. februára 2023 je účinná zmena zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňujúca zakladanie obchodných spoločností zjednodušeným spôsobom prostredníctvom elektronického formulára na vytvorenie spoločenskej zmluvy (zakladateľského dokumentu).

Hoci zákon umožňuje aj svojpomocné založenie obchodnej spoločnosti, Slovenská advokátska komora vždy odporúča, aby sa navrhovatelia obracali v takýchto prípadoch na advokáta.


Povinnosť zmeny registrového súdu na dokumentoch 

V súvislosti s účinnosťou súdnej mapy od 01. júna 2023 sa zmenila registrová príslušnosť súdov. V prebehu júna si podnikatelia našli vo svojich elektronckých stránkach správu - "Súdna mapa - zmena registrového súdu". 

Podnikatelia sú podľa ustanovenia § 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník povinní na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme (faktúry, objednávky, uvádzať obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené. Podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu.

Pre obvod Krajského súdu v Bratislave bude obchodný register vedie od 01. júna Mestský súd Bratislava III, a pre obvod Krajského súdu v Košiciach vedie obchodný register Mestský súd Košice.