Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie

Máte pochybnosti ako požiadať o podporu? Ktorý typ pomoci je vhodný pre vašu realitnú kanceláriu?

Aj na túto tému vystúpil včera partner našej kancelárie Ján Kutan, spolu so spolubesedníčkou Ing. Máriou Bruthansovou. Moderátorom bol prezident NARKS Ján Pálenčár.

V prvej časti svojho vystúpenia odprednáčal pripravenú prehľadnú prezentáciu týkajúcu sa opatrení na zmierňovanie následkov koronakrízy. Materiál prehľadne rozdelil do dvoch dvoch častí, v prvej časti materiál rozdelil jednotlité opatrenia na tie s nepriamym a priamym fynančným dopadom, v druhej časti na opatrenia rozdelené podľa subjektu (obchodná spoločnosť, SZČO a zamestnanec), a na aké opatrenia majú nárok. V takmer každom opatrení je vnorený odkaz (prelink) na konkrétnu prevažne rezortovú stránku, kde sa čitateľ dozvie adresnú informáciu ku tomu-ktorému opatreniu.

V druhej časti svojho vstupu odprezentoval §3b zákona č. 92/2020 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 62/2020 Z. z. (Lex korona). Týmto ustanovením sa zavádza dočasná ochrana nájomcov za omeškanie nájomcu s platením nájomného a s platbami súvisiacimi s užívaním nehnuteľností splatných za obdobie od 1.4.2020 - 30.6.2020, a povinnosť strpieť prenajímateľovi do 31.12.2020 možnosť jednostranne ukončiť nájomný vzťah s nájomcom, pokiaľ toto omeškanie s platením bolo zo strany nájomcu spôsobené v dôsledku nepriaznivých následkov nákazlivej choroby COVID-19. Taktiež spomenul ambíciu Ministra hospodárstva SR presadiť predpis, na základe ktorého by malo dôjsť k riadenému spolupodieľaniu sa na nájomnom medzi prenajímateľom (45 percent), štátom (45 percent) a nájomcom (10 percent).

Na záver odpovedal spolu so spolubesedníčkou na otázky kladené moderátorom, ktoré boli zozbierané prevažne od divákov z radov realitných maklérov.

V prílohe tohto článku poskytujeme vyššie spomenutú prezentáciu na stiahnutie.

Veríme, že webinár naplnil svoj účel a divákom boli zodpovedané otázky a prípadné nejasnosti.

Webinár bol streamovaný naživo na kanáli YouTube, pričom tento bol aj nahrávaný. Akonáhle bude videwozáznam k dispozícii, dáme k dispozícii linku na jeho pozretie.

Veríme, že webinár naplnil svoj účel a divákom boli zodpovedané otázky a prípadné nejasnosti.