ĎURIANOVÁ, D. POVINNOSTI, KTORÉ PRINÁŠA NOVÝ ZÁKON č. 351/2015 Z. Z. O CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCI PRI VYSIELANÍ ZAMESTNANCOV

Európska platforma v boji proti nelegálnej práci, ktorú Európska únia prijala dňa 02. 02. 2016 je vyústením početných diskusií o aktuálnej a dlhodobo pertraktovanej otázke boja proti nelegálnej práci, na ktorú reaguje aj Slovenská republika, a to novým zákonom č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. Nový zákon novelizuje hneď niekoľko právnych predpisov, medzi nimi aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní. Zákon si kladie za cieľ minimalizovať nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie predovšetkým v rámci obchodnoprávnych vzťahov, a to pri cezhraničnom alebo vnútroštátnom poskytovaní služieb.


ĎURIANOVÁ, D. Povinnosti, ktoré prináša nový zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov. In: Právna revue [online]. 02. 05. 2016.


Zobraziť: http://www.pravnarevue.sk/povinnosti-ktore-prinasa-novy-zakon-c-3512015-z-z-o-cezhranicnej-spolupraci-pri-vysielani-zamestnancov/