Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Dorota Ďurianová

Zvažujete založenie jednoduchej spoločnosti na akcie - nový typ obchodnej spoločnosti, ktorej základné imanie je minimálne 1 euro? Pozor, nízke základné imanie môže spôsobiť, že sa spoločnosť ocitne v kríze a jej podnikanie bude značne limitované.

Jednoduchá spoločnosť na akcie - nový typ obchodnej spoločnosti

S účinnosťou od 01. 01. 2017 je na Slovensku možné založiť okrem tradičných foriem obchodných spoločností (verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť) aj novú formu obchodnej spoločnosti, ktorou je jednoduchá spoločnosť na akcie (zjednodušene jednoeurová a.s.).

Účelom zavedenia jednoduchej spoločnosti na akcie má byť vytvorenie novej formy obchodnej spoločnosti, ktorá ponúkne komplexné riešenie pre investovanie do startupov. Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie však nebude viazané len na startupový projekt, a teda založiť ju môže ktokoľvek.

V dôvodovej správe k novele Obchodného zákonníka zákonodarca uvádza, že nejde o podtyp akciovej spoločnosti, ale ide o úplne novú formu obchodnej spoločnosti, ktorá kombinuje prvky akciovej spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Zo s. r. o. sa prevzali prvkynenáročnosti na vstupný kapitál, nízke základné imanie a jednoduchá organizačná štruktúra a z a.s. výhody jednoduchého vstupu a výstupu akcionárov zo spoločnosti.

Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno.

Jednoeurová a.s. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, no akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Jednoduchú spoločnosť na akcie môže založiť jedna alebo viacero fyzických alebo právnických osôb. Na rozdiel od akciovej spoločnosti, jednoeurová a.s. nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.

Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone. Súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny sú stanovy spoločnosti. Jednoeurová a.s. vznikne zápisom do Obchodného registra.

Viac o jednoduchej spoločnosti na akcie sa dozviete v článku Jednoduchá spoločnosť na akcie od roku 2017. 

Nízke základné imanie jednoduchej akciovej spoločnosti a spoločnosť v kríze

Minimálne základné imanie jednoduchej spoločnosti na akcie je aspoň 1 euro. Základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou.

Pred vznikom jednoeurovej a.s. musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatené musia byť všetky vklady. Zvýšenie základného imania upísaním nových akcií na základe verejnej výzvy nie je možné.

Jednou z najväčších výhod jednoeurovej a. s. je nepochybne nízke základné imanie. Pri zakladaní jednoeurovej akciovej spoločnosti je však potrebné zohľadniť aj ustanovenia o spoločnosti v kríze (§ 67a až 67k Obchodného zákonníka), ktoré boli do Obchodného zákonníka zavedené novelou č. 87/2015 Z. z. a sú účinné od 01. 01. 2016.

Ustanovenia o spoločnosti v kríze sa v zmysle § 67i Obchodného zákonníka použijú na spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť, jednoduchú spoločnosť na akcie a komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba.

Ustanoveniami o kríze sa zavádza rad povinností a obmedzení pre štatutárov a osobitné pravidlá fungovania pre spoločnosť v kríze. Na určenie, či sa na spoločnosť – jednoeurovú a.s. tieto ustanovenia vzťahujú, je nutné posúdiť, či sa spoločnosť v kríze už nachádza, resp. či jej kríza hrozí.

Kedy hrozí spoločnosti kríza? Dôležitý je pomer vlastného imania a záväzkov

Podľa § 67a Obchodného zákonníka spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Zdôrazňujeme, že je potrebné rozlišovať pojmy „úpadok“ a „hrozba úpadku“.

Na definovanie úpadku sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ten v § 3 ods. hovorí, žedlžník v úpadku, ak je platobne neschopný alebo predĺžený. V zmysle § 3 ods. 2 je platobne neschopný ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi.

Podľa § 3 ods. 3 je predlžený ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku.

Na definovanie „hrozby úpadku“ sa použije ustanovenie § 67a ods. 2 Obchodného zákonníka, podľa ktorého na posúdenie, či spoločnosti hrozí úpadok, je určujúci pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti.Spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti je menej ako 8 ku 100. Uvedený pomer sa prvýkrát použije až v roku 2018 (t.j. od 1. januára 2018), dovtedy bude použitý od 1. januára 2017 pomer 6 ku 100.

Kríza a nízke základné imanie alebo aké sú riziká jednoeurovej akciovej spoločnosti

Práve v poslednej uvedenej súvislosti, t. j. v prípade posudzovania hrozby úpadku, vystupuje do popredia prepojenie nízkeho základného imania jednoeurovej a.s. a inštitútu krízy. Rozhodujúci je totiž pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti. Viac o jeho výpočte sa dočítate v článku Ako vypočítať pomer vlastného imania a záväzkov na zistiť, či je spoločnosť v kríze. 

Vlastné imanie, označované aj ako vlastný kapitál, tvorí niekoľko zložiek, a to najmä základné imanie, kapitálové fondy, fondy zo zisku, výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení a výsledok hospodárenia minulých rokov.

Príklad: Jednoeurová a.s. so základným imaním 1 euro bude mať po založení vlastné imanie rovnajúce sa základnému imaniu, t. j. 1 euro. Spoločnosť si zoberie úver 1 000 EUR a bude mať nezaplatenú splatnú faktúru za telefón vo výške 100 EUR. Záväzky spoločnosti by predstavovali 1 100 EUR, vlastné imanie 1 EURO. Pomer vlastného imania (1 / 1100) by bol 0,0009, t. j. nižší ako 6 / 100. Spoločnosti hrozí úpadok a je v kríze. 

Ako zistíte, či sa jednoeurová a.s. nachádza v kríze a aké to pre ňu môže mať následky sa dočítate v článku Spoločnosť je v kríze, ak má nízke alebo záporné vlastné imanie.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že jednoeurová a. s. sa môže do krízy dostať veľmi jednoducho. Zakladatelia jednoeurovej a.s. síce „ušetria“ náklady na základné imanie, čo však môže byť vyvážené povinnosťami a obmedzeniami, ktoré im zo zákona pre spoločnosť v kríze vyplývajú. Základné imanie 1 euro je však minimálnym základným imaním, čo nevylučuje založenie jednoduchej spoločnosti na akcie s vyšším základným imaním – zníži sa riziko krízy za súčasného zachovania možnosti využívať výhody jednoeurovej a.s..

Nižšie prinášame prehľad základných povinností a obmedzení, ktoré platia pre spoločnosť v kríze.

Osobitné povinnosti štatutárneho orgánu jednoeurovej a.s. v kríze

V prípade, ak sa jednoeurová a.s. alebo iná spoločnosť uvedená v § 67i Obchodného zákonníka dostane do krízy, štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Táto povinnosť je rozšírením povinnosti štatutárneho orgánu konať s osobitnou (s.r.o.), resp. náležitou (a.s.) starostlivosťou. V prípade vzniku škody, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinnosti štatutára, je štatutár povinný ju nahradiť.

Článok pokračuje pod reklamou

Opatrením na prekonanie krízy je napríklad navýšenie vlastných zdrojov jednoeurovej a.s. (vlastného imania), a to aj formou plnení nahradzujúcich vlastné zdroje, čím sa pomer vlastného imania a záväzkov navýši nad hranicu stanovenú v § 67a ods. 2 Obchodného zákonníka. Na tieto zdroje sa však vzťahuje zákaz ich vrátenia. Ďalším opatrením môže byť vypracovanie reštrukturalizačného posudku apodanie návrhu na povolenie reštrukturalizácie. Legislatíva však hovorí, že ani tieto opatrenia nezbavujú štatutárny orgán povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Dlžník v predlžení je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní od kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Túto povinnosť v mene dlžníka má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný zástupca dlžníka.

Pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas platí, že medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu bola dojednaná zmluvná pokuta vo výške rovnakej ako je polovica najnižšej hodnoty základného imania pre akciovú spoločnosť, t. j. 12 500 EUR.

Akákoľvek dohoda medzi spoločnosťou a osobou povinnou podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jej mene, ktorá vylučuje alebo obmedzuje vznik nároku na zmluvnú pokutu, je zakázaná; spoločenská zmluva ani stanovy nemôžu obmedziť alebo vylúčiť vznik nároku na jej zaplatenie. Spoločnosť sa nemôže nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty vzdať alebo uzatvoriť ohľadom tohto nároku dohodu o urovnaní; nepripúšťa sa započítanie, ani iný spôsob vyrovnania. Vznik nároku na zmluvnú pokutu sa nedotýka oprávnenia požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.

Zákaz vrátenia vkladu v jednoeurovej a.s. v kríze

Obchodný zákonník v rámci úpravy jednotlivých obchodných spoločností obsahuje ustanovenia (§ 93 ods. 3, § 123 ods. 3, § 179 ods. 2, § 223 ods. 8) určujúce, či je vrátenie vkladu spoločníkom zakázané.

Ustanovenie § 67j rozširuje tento zákaz v zmysle, že z a vrátenie vkladu sa považuje aj plnenie bez primeraného protiplnenia, poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného so spoločníkom alebo v jeho prospech, bez ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. To platí rovnako pre plnenie spoločnosti poskytnuté z dôvodu ručenia, pristúpenia k záväzku, záložného práva, či inej zábezpeky poskytnutej spoločnosťou na zabezpečenie záväzkov spoločníka alebo v jeho prospech.

Zákaz vrátenia plnenia nahrádzajúceho vlastné zdroje

Medzi obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť v kríze patrí aj to, že plnenie nahradzujúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom a zmluvnou pokutou nemožno vrátiť, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala.

Plnením nahrádzajúcim vlastné zdroje je najmä úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky zodpovedá. To platí rovnako pre plnenie poskytnuté spoločnosti pred krízou, ktorého splatnosť bola počas krízy odložená alebo predĺžená.

Podrobný výpočet plnení nahrádzajúcich vlastné zdroje upravuje § 67c Obchodného zákonníka.

Zabezpečenie záväzkov jednoeurovej a.s. nahrádzajúce vlastné zdroje

Osobitný sprísnený režim sa uplatní aj v prípade zabezpečenia záväzkov spoločnosti spriaznenými osobami. Ak spriaznená osoba podľa § 67c ods. 2Obchodného zákonníka počas krízy zabezpečí záväzok spoločnosti voči veriteľovi ručením, zálohom alebo inou zábezpekou, môže sa veriteľ uspokojiť z takejto zábezpeky bez toho, aby svoje právo musel najprv uplatňovať voči spoločnosti. Na odlišné zmluvné dojednanie sa neprihliada. Ak zaviazaný zo zábezpeky splní záväzok za spoločnosť, nemôže mu byť z toho dôvodu poskytnutá náhrada, ak je spoločnosť v kríze alebo ak by sa v dôsledku toho do krízy dostala.

V prípade, ak štatutárny orgán poruší vyššie uvedenú povinnosť a veriteľ bude uspokojený z majetku spriazneného veriteľa, ručia členovia štatutárneho orgánu spoločnosti, ako aj veriteľom, spoločne a nerozdielne. Toto ručenia nastáva priamo zo zákona.

Ak veriteľ požaduje od spoločnosti počas jej krízy poskytnutie plnenia, ktoré bolo zabezpečené, môže spoločnosť počas krízy požadovať od zaviazaného zo zábezpeky, aby plnil veriteľovi do výšky hodnoty zábezpeky.

Povinnosti a obmedzenia pre spoločnosť v kríze platia nielen pre jednoduchú spoločnosť na akcie, ale aj pre spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť a komanditnú spoločnosť, ktorej komplementárom nie je žiadna fyzická osoba. Zároveň však nízke povinné základné imanie zvyšuje možnosť splniť kritériá pre spoločnosť v kríze najmä u jednoduchých spoločností na akcie, kde zakladatelia zvolia jednoeurové, či veľmi nízke základné imanie.

TIP: Chystáte sa zakladať j.s.a.? Využite naše služby a nechajte si založiť j.s.a. na kľúč a bez starostí už len za 18 dní.