Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)

Pozrite si výber a krátky popis niektorých právnych noviniek vybraných našou advokátskou kanceláriou na január 2019, ktoré majú dopad najmä na povinnosti zamestnávateľov s ohľadom na (budúcich) zamestnancov.

1. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA DO 15. JANUÁRA OZNÁMIŤ ÚDAJE ZAMESTNANCOV ZARADENÝCH DO DRUHEJ KATEGÓRIE RIZIKOVOSTI PRÁCE

2. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA OD 01. 01. 2019 OZNAMOVAŤ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Ad 1. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA DO 15. JANUÁRA OZNÁMIŤ ÚDAJE ZAMESTNANCOV ZARADENÝCH DO DRUHEJ KATEGÓRIE RIZIKOVOSTI PRÁCE

Dávame Vám do pozornosti novú povinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej (2.) kategórie, a to v stave k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje práve v januári 2019.  

Do druhej kategórie sa podľa zákona zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Ako vypláva z uvedenej zákonnej definície, zaradenie zamestnancov do kategórie rizikovosti práce sa posudzuje individuálne, podľa podmienok vo Vašej spoločnosti, a preto Vám pre overenie si kategórie odporúčame kontaktovať subjekt poskytujúci Vám služby BOZP.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý zamestnávatelia vyplnia na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a zašlú na e-mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Po spracovaní zaslaného elektronického formuláru bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2. Registratúrny systém Úradu verejného zdravotníctva SR automaticky zabezpečí distribúciu údajov príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa uvedených miest výkonu práce (pracovísk).

Elektronický formulár pre oznamovanie 2. kategórie práce ako aj odkaz na zvyšok informácií z úradu sa nachádza TU.

Vyplnený formulár je potrebné uložiť a potom zaslať na adresu: kategoria2@uvzsr.sk.

Ad 2. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA OD 01. 01. 2019 OZNÁMIŤ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Od 01.01.2019 má zamestnávateľ v zmysle § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza. 

Zamestnávateľ môže takéto voľné pracovné miesto oznámiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to osobne, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom stránky Úradu práce vyplnením dokumentu bezplatne (link na dokument plus doplňujúce informácie TU) , na portále Internetový sprievodca trhu práce www.istp.sk bezplatne, alebo na portáloch www.profesia.sk či www.kariera.sk (s poplatkom). Po takomto oznámení bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú. O možnostiach využitia aj iných internetových portálov či ďalších subjektov bude ústredie práce informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu. 

Sankcia za nenahlásenie voľného pracovného miesta (vopred) je 300 €.