Novela zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch

Konsolidačným balíčkom schváleným Národnou radou Slovenskej republiky zo dňa 19.12.2023 sa zaviedli rôzne zmeny smerujúce k zlepšeniu stavu verejných financií. Táto zmena sa týka zvýšenia daní a odvodov, zvýšenia súdnych poplatkov a v neposlednom rade aj zvýšenia správnych poplatkov. Uvedené sa nepremietne len v rámci podnikateľskej sféry, ale bude cítiteľné aj v bežnom živote ľudí, ktorí nie sú z podnikateľskej oblasti.

Zákon o správnych poplatkoch nadobúda účinnosť od 01.04.2024. Vzhľadom na skutočnosť, že sadzobník správnych poplatkov je veľmi rozsiahlym, v tabuľke nižšie uvádzame iba stručný prehľad zmenených poplatkov.

Správny poplatok

Výška sumy poplatku teraz

Výška sumy poplatku od 01.04.2024

Návrh na začatie konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

66 €

100 €

Zmena priezviska maloletého

33 €

50 €

Vydane cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov

33 €

50 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy

5 €

7 €

Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

82,50 €

120 €

Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie

66 €

100 €

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva

8 €

12 €

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

20 €

30 €

Zmena mena/priezviska

100 €

140 €

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov

700 €

1 000 €

Vydanie občianskeho preukazu

4,50 €

7 €

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania / zamestnania

232 € / 165,50 €

330 € / 250 €

Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

30 €

45 €

Návrh na registráciu združenia občanov

66 €

100 €