Novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

V súvislosti s vládnym návrhom zákona, prostredníctvom ktorého sa má zlepšiť stav verejných financií, tzv. konsolidačný balíček, sa zavádzajú rôzne zmeny, ktoré ovplyvnia nielen podnikateľskú sféru. Na základe konsolidačného balíčka sa zvýšili dane, odvody a rovnako tak aj súdne poplatky, pričom ide o spôsob naplnenia štátnej kasy.

Novela zákona o súdnych poplatkoch bola však schválená bola, a to i napriek pozmeňujúcim návrhom viacerých poslancov, ktorí navrhovali vypustiť niektoré ustanovenia, ktorých realizácia priamo zasahuje do základných práv jednotlivca, ako napríklad práva na súdnu ochranu, a zároveň ohrozia právnu istotu účastníkov prebiehajúcich súdnych konaní. V zmysle pozmeňujúceho návrhu poslancov NR SR Márie Kolíkovej a spol.: „Akékoľvek osobitné rozsiahlejšie zásahy do práva na súdnu ochranu, do predstavuje aj prekladaná právna úprava, musia byť v civilizovanej demokratickej spoločnosti podrobené riadnemu legislatívnemu procesu a musia byť riadne odôvodnené.“

Zákon o súdnych poplatkoch nadobúda teda účinnosť od 01.04.2024. V tabuľke nižšie uvádzame stručný prehľad zmenených poplatkov.

Súdny poplatok

Výška sumy poplatku teraz

Výška sumy poplatku od 01.04.2024

Prvozápis akciovej spoločnosti

375 €

550 €

Prvozápis inej obchodnej spoločnosti

150 €

220 €

Zápis zmeny v OR SR

33 €

50 €

Návrh na vykonanie exekúcie

16,50 €

25 €

Žaloba na vyporiadanie BSM

66 €

100 €

Žaloba na zrušenie BSM

165,50 €

250 €

Rozvod manželov, konanie vo veciach určenia rodičovstva

66 €

100 €

Žaloba o nariadení/zrušení neodkladného opatrenia

33 €

50 €

Žaloba o zrušení rozhodnutia vydaného rozhodcom

331,50 €

470 €

Konanie, ktorého predmet nemožno oceniť peniazmi

99,50 €

140 €

Žaloba/návrh na začatie konania, v prípadoch kde nie je ustanovená os. sadzba

Od 16,50 € do

16 596,50 €

V obchodných veciach do 33 193,50 €

Od 25 € do

25 000 €

V obchodných veciach do 50 000 €

Správna žaloba proti rozhodnutiu/opatreniu orgánu verejnej správy

70 €

100 €

Poplatok za vydanie rovnopisu rozhodnutia súdom

10 €

14 €