NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Dňa 02. 04. 2020 bol schválený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony.

Odchýlky od ustanovení Zákonníka práce, ktoré prinášame nižšie, platia len dočasne, a to v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

1. HOME OFFICE

STAV PO NOVELE

  • Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domu, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
  • Zamestnanec má právo požadovať vykonávanie práce z domu, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody

STAV PRED NOVELOU

Čerpanie home office je možné len na základe dohody zamestnanca a zamestnávateľa.

2. SKRÁTENIE DOBY NA OZNÁMENIE ČERPANIA DOVOLENKY

STAV PO NOVELE

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok, najmenej 2 dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca

STAV PRED NOVELOU

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 14  dní vopred.

3. ZNÍŽENIE NÁHRADY MZDY PRI POVINNOM ZATVORENÍ PREVÁDZOK

STAV PO NOVELE

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Po dohode so zástupcami zamestnancov je náhradu mzdy možné znížiť na 60 %.

STAV PRED NOVELOU

Pred zavedením uvedeného ustanovenia bol zamestnávateľ v prípade tejto prekážky v práci, ak sa nedohodol so zástupcami zamastencov, povinný platiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 100 % priemernej mzdy.

Pre vážne prevádzkové dôvody a po dohode so zástupcami zamestnancov bolo možné určiť čerpanie prekážok v práci a poskytnúť náhradu mzdy vo výške najmenej 60% priemerného zárobku. Táto možnosť platí aj teraz.

4. ROZŠÍRENIE ZÁKAZU VÝPOVEDE

STAV PO NOVELE

V ochrannej dobe (kedy platí zákaz výpovede) sú okrem zamestnancov na PN aj zamestnanci, ktorí sú v karanténe, izolácii alebo na OČR.

STAV PRED NOVELOU

Dôležité osobné prekážky nebránia zamestnávateľovi dať zamestnancovi výpoveď.

5. POVINNOSŤ ZARADIŤ NA ROVNAKÉ PRACOVNÉ MIESTO

STAV PO NOVELE

Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca, ktorý nastúpi do práce po izolácii alebo OČR, na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

STAV PRED NOVELOU

Zamestnávateľ nemá povinnosť zaradiť zamestnanca na rovnaké pracovné miesto po skončení dôležitej osobnej prekážky.

6. SKRÁTENIE DOBY NA OZNÁMENIE ROZVRHNUTIA PRACOVNÉHO ČASU

STAV PO NOVELE

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej 2 dni vopred a s platnosťou aspoň na týždeň.

STAV PRED NOVELOU

Rozvrh pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.