Úprava výšky životného minima od 1.7.2019

Výška životného minima sa od 01. 07. 2019 zvýšila o 2,5 %.


Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. sa upravila suma životného minima, ktorá s účinnosťou od 01. 07. 2019 vzrástla o 2,5 %.
 
Aj keď zákon o životnom minime sám o sebe nezakladá nárok na žiadnu dávku, predstavuje základný právny predpis, podľa ktorého sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú buď nárok na určitú dávku, prípadne na zľavu z určitého plnenia. Zmena výšky životného minima ovplyvní napríklad výšku sociálnych dávok, sumu minimálneho dôchodku, výšku nepostihnuteľnej sumy povinného, výšku minimálneho výživného, nezdaniteľnú časť základu dane daňovníka či maximálnu sumu, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie.
 
S účinnosťou od 01. 07. 2019 je suma životného minima:

  • 210,20 eura, mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu;
  • 146,64 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a
  • 95,96 eura mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa:

Aj keď sa výška životného minima upravila k 01. 07. 2019, dávky naň naviazané sa upravia buď k 01. 07. 2019 alebo k 01. 01. 2020, v závislosti od toho, ako úpravu konkrétnej dávky alebo príspevku upravuje príslušná legislatívna norma

V nižšie priloženej tabuľke uvádzame prehľad vybraných hodnôt, ktoré platia od 01. 07. 2019.

Vybraná veličina

Suma v €

Daňový bonus na dieťa 

22,73

Rodičovský príspevok

226,20

Prídavok na dieťa

24,95

Príplatok k prídavku na dieťa

11,70

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

336,32

Suma minimálneho dôchodku 

285,90

Suma novopriznaného predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o nárok na predčasný starobný dôchodok

252,30

Základ dane z príjmov fyzických osôb, po ktorého prekročení sa uplatňuje 25 % sadzba dane

3.096,95

Základná nepostihnuteľná suma pri exekučných zrážkach

210,20

Minimálna výška výživného

28,79

Maximálna výška náhradného výživného

115,20

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe

136,63

Maximálnu sumu, ktorú môže zarobiť evidovaný uchádzač o zamestnanie

210,20