Súdna mapa

SÚDNA MAPA

(zmena počtu súdov a špecializácia jednotlivých súdov)

ČO TO JE?

Súdna mapa je akoby plán, ktorý ukazuje, ako súdy fungujú a ako sa rozdeľujú v štáte alebo krajine. Na mape sa môže vidieť, ktoré súdy majú právomoc v rôznych oblastiach a kde sa nachádzajú. Pomáha ľuďom, aby sa vyznali v súdnom systéme a vedeli, kde majú ísť, ak majú nejaký právny problém.

PREČO DOŠLO K JEJ ZMENE?

V SR došlo k zmene súdnej mapy, sa rozhodlo, že súdny systém potrebuje zlepšenie a efektívnejšie fungovanie. Zmena zahŕňala prehodnotenie a reorganizáciu existujúcich súdov a ich jurisdikcií. Cieľom bolo zabezpečiť, aby súdy mohli lepšie a rýchlejšie riešiť prípady a poskytovať spravodlivé rozhodnutia občanom. Zmena zahŕňa zlúčenie niektorých súdov, vytvorenie nových alebo presun príslušnosti určitých oblastí medzi súdmi. Tieto zmeny by mali prispieť k efektívnejšiemu fungovaniu súdneho systému a zlepšeniu prístupu k spravodlivosti pre všetkých občanov.

O ČOM TO JE?

Súdna mapa nám priniesla od 01.06.2023 nové usporiadanie súdov a s tým spojené organizačné zmeny a  zmenu príslušnosti súdov od prvostupňových cez odvolanie súdy.

V rámci okresných súdov sa zmenil počet súdov na 36, z pôvodných 54 súdov.

V rámci bratislavských mestských súdov sa zaviedla špecializácia súdov, ktorá je v súčasnosti nasledovná:

  • Mestský súd Bratislava I – trestnoprávna agenda;
  • Mestský súd Bratislava II – rodinná agenda;
  • Mestský súd Bratislava III – obchodná agenda;
  • Mestský súd Bratislava IV – civilná agenda (občianskoprávna a pracovnoprávna)

Krajské súdy si svoj počet aj sídlo zachovali, taktiež sa však čiastočne špecializujú. Na každom krajskom súde sa zachovala občianskoprávna a trestnoprávna agenda. Zaviedla sa však kauzálna príslušnosť (tzn. ide o určenie, ktorý súd má právo a povinnosť rozhodovať o veciach) pre rodinnoprávnu agendu a obchodnoprávnu agendu.

  • Špecializovaným na rodinnoprávnu agendu je Krajský súd v Trnave, Žiline a Prešove.
  • Špecializovaným na obchodnoprávnu agendu je Krajský súd v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

V rámci správneho súdnictva vznikli tri nové prvostupňové súdy, ktoré majú postavenie krajských súdov -> Správny súd v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Okrem nich však v rámci správneho súdnictva pôsobí Najvyšší správny súd, ktorý má sídlo v Bratislave a svoju pôsobnosť vykonáva od 01.januára 2022.