Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Od 01. 02. 2017 sa novým zákonom č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní do nášho právneho poriadku zavádza nové elektronické konanie o platobnom rozkaze, ktoré bude alternatívou klasického konania o platobnom rozkaze. Jeho cieľom je zrýchliť a zefektívniť súdne konanie o peňažných nárokoch.

Existujúce konanie o platobnom rozkaze

Konanie o platobnom rozkaze je už existujúcou formou skráteného súdneho konania, výsledkom ktorého je vydanie platobného rozkazu. Vydaniu platobného rozkazu nepredchádza zdĺhavé súdne konanie, ale súd ho vydá na základe jediného návrhu veriteľa, ktorý k návrhu na vydanie platobného rozkazu predloží všetky potrebné dôkazy. Dlžník sa voči platobnému rozkazu môže brániť podaním odporu. Ak však odpor v stanovenej lehote nepodá, doručený platobný rozkaz nadobúda účinky právoplatného odsudzujúceho rozsudku, ktorý má charakter exekučného titulu. Ak súd platobný rozkaz nevydá, nariadi vo veci pojednávanie.

Upomínacie konanie - alternatíva konania o platobnom rozkaze

Cieľom upomínacieho konania je zrýchliť a zefektívniť súdne konanie o peňažných nárokoch zavedením možnosti využitia elektronickej podoby konania a výrazne tak skrátiť lehotu na vymoženie pohľadávky veriteľa.

Konanie má prebiehať prostredníctvom elektronického systému formou štandardizovaných elektronických formulárov, ktoré žalobcu a žalovaného prevedú celým konaním. Formuláre budú automaticky spracúvané informačným systémom súdu, čo má priniesť značné urýchlenie konania. Formou upomínacieho konania je možné uplatňovať výlučne peňažné nároky.

Je na zvážení žalobcu, či využije možnosť podania návrhu podľa zákona o upomínacom konaní alebo bude postupovať podľa Civilného sporového poriadku. Ak by si žalobca zvolil postup podľa zákona o upomínacom konaní a tento návrh by bol odmietnutý, odmietnutie návrhu nie je prekážkou na opätovné uplatnenie nároku podľa zákona o upomínacom konaní alebo podľa Civilného sporového poriadku.

Príslušnosť súdu na upomínacie konanie

Na upomínacie konanie je kauzálne príslušný jediný súd, ktorým je Okresný súd Banská Bystrica. Aj sústredenie agendy na jeden súd a špecializácia jedného súdu na tento typ konania má prispieť k skráteniu dĺžky súdneho konania o peňažných nárokoch.

Začatie upomínacieho konania a súdny poplatok

Upomínacie konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Štandardizované elektronické formuláre sú dostupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Pre správne podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní zákon o upomínacom konaní vyžaduje autorizáciu návrhu, t. j. podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Spolu s návrhom musia byť súdu v elektronickej podobe doručené aj všetky listiny a dôkazy, ktoré preukazujú nárok žalobcu a na základe ktorých má súd platobný rozkaz v upomínacom konaní vydať.

Ochrana spotrebiteľa, ktorá stále viac rezonuje v našom právnom poriadku, sa premietla aj do zákona o upomínacom konaní. Ak sa uplatňuje nárok zo spotrebiteľskej zmluvy, k návrhu sa musí pripojiť spotrebiteľská zmluva a všetky s ňou súvisiace dokumenty.

V návrhu podanom fyzickou osobou sa fyzická osoba označuje menom, priezviskom, adresou pobytu a dátumom narodenia, právnická osoba obchodným menom, adresou sídla a identifikačným číslom. Žalobca v návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní uvedie aj údaje o bankovom účte, na ktorý má byť v prípade úspechu žalovaným poukázaná dlžná suma a vrátený zaplatený súdny poplatok.

Súdny poplatok sa v prípade návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní znižuje o 50 % v porovnaní so štandardným súdnym konaním. Súdny poplatok je splatný už podaním návrhu na vydanie platobného rozkazu. Zúčtovacie údaje sa žalobcovi oznamujú automatizovaným spôsobom, súd na zaplatenie súdneho poplatku v upomínacom konaní nevyzýva. 

Neprípustnosť upomínacieho konania

Zákon o upomínacom konaní taxatívne vymenúva prípady, kedy návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní prípustný nie je, a to ak sa uplatňuje:

 • dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje zákonnú výšku úroku z omeškania,
 • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich dokumentov, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku a táto okolnosť má vplyv na uplatňovaný nárok,
 • nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich dokumentov, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 • nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich dokumentov a žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 • nárok zo zmenky voči fyzickej osobe,
 • nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi,
 • nebol podaný elektronickými prostriedkami prostredníctvom určeného elektronického formulára,
 • žalobca, resp. jeho zástupca, nemá aktivovanú elektronickú schránku,
 • návrh podávajú viacerí žalobcovia a nemajú spoločného zástupcu alebo
 • platobný rozkaz by sa mal doručiť žalovanému do cudziny.
Článok pokračuje pod reklamou

Vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní

Súd návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní vyhovie a platobný rozkaz vydá, ak sú splnené procesné podmienky, je zaplatený súdny poplatok a nie sú dôvody na odmietnutie návrhu. V takomto prípadesúd vydá platobný rozkaz najneskôr do 10 pracovných dní od splnenia týchto podmienok a v platobnom rozkaze žalovanému uloží, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi dlžnú sumu a nahradil trovy konania alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Doručovanie platobného rozkazu v upomínacom konaní

Platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní súd doručí žalobcovi aj žalovanému ako elektronický úradný dokument podľa zákona o e-Governmente. Ak žalovaný má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, súd mu spolu s platobným rozkazom doručí aj odkaz na formulár na podanie odporu.

V prípade, že žalovanému nie je možné doručiť platobný rozkaz vydaný v upomínacom konaní do jeho elektronickej schránky, platobný rozkaz sa žalovanému doručí na adresu, ktorú uvedie žalobca. Ak sa zásielka aj z tejto adresy vráti súdu ako nedoručená, súd ešte vykoná úkony na zistenie inej adresy žalovaného v registroch súdu alebo v registroch iných orgánov, ktoré má súd k dispozícii.

Platobný rozkaz sa doručuje žalovanému do vlastných rúk. Keď sa platobný rozkaz v upomínacom konaní nepodarí žalovanému doručiť do vlastných rúk, súd upovedomí žalobcu a vyzve ho, aby v lehote 15 dní navrhol pokračovanie v konaní podľa Civilného sporového poriadku. Ak tak žalobca neurobí, platobný rozkaz sa zrušuje a súd konanie zastaví. V takom prípade platí, že žiadna zo strán nemá právo na náhradu trov konania. Ak žalobca požiada o pokračovanie v konaní, súd postúpi vec do piatich pracovných dní súdu príslušnému na jej prejednanie podľa Civilného sporového poriadku.

Obrana dlžníka - odpor proti platobnému rozkazu v upomínacom konaní

Proti platobnému rozkazu v upomínacom konaní sa žalovaný môže brániť podaním odporu, ktorý musí byť vecne odôvodnený a podaný na predpísanom formulári. Podaním odporu, ktorý nebol odmietnutý, sa platobný rozkaz zrušuje. 

Ak sú žalobca a žalovaný podnikateľmi, žalovaný musí v podanom odpore uviesť, či mu bola doručená faktúra ohľadom uplatňovaného nároku, akým spôsobom s ňou naložil a či voči nemu uplatňovaný nárok eviduje alebo evidoval vo svojom účtovníctve a ak ho neeviduje, z akých dôvodov.

Ak sú žalobca a žalovaný platiteľmi DPH a jedná sa o nárok fakturovaný faktúrou, ktorá sa uvádza v kontrolnom výkaze, žalovaný musí v odpore uviesť aj to, či túto faktúru uviedol vo svojom kontrolnom výkaze a ak áno, musí uviesť také skutočnosti, ktoré závažným spôsobom spochybňujú žalobcom uplatnený nárok a svoje tvrdenia musí v lehote na podanie odporu osvedčiť listinnými dôkazmi. Vzor odporu proti platobnému rozkazu nájdete tu.

Plnenie v splátkach

V lehote na podanie odporu môže žalovaný požiadať o povolenie plnenia v splátkach. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť autorizovaný podľa zákona o e-Governmnete.

Žiadosť o povolenie plnenia v splátkach je prípustná len v prípade, že

 • žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor,
 • priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje sumu 2 000 eur,
 • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok zaplatí najviac v 10 mesačných splátkach,
 • žalovaný doloží výpisom z účtu alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne.

Vzor žiadosti o povolenie plnenia v splátkach nájdete tu.