Zvýšnie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Od 01.06.2019 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo dňa 15. 05. 2019 nové Opatrenie č. 143/2019, ktorým zvýšilo sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových (ďalej len „CMV“) vozidiel pri pracovných cestách.
 
V zmysle zákona o cestovných náhradách, ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije vlastné CMV (nie CMV poskytnuté zamestnávateľom), patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.
 
S účinnosťou od 01.06.2019 je suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre:

·  jednostopové vozidlá a trojkolky - 0,053 EUR (do 31. 05 .2019 – 0,050 EUR),
·  osobné cestné motorové vozidlá - 0,193 EUR (do 31. 05. 2019 – 0,183 EUR).
 
Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa aktuálnych cien pohonných látok v čase realizovania pracovnej cesty, prepočítaných podľa spotreby pohonných látok uvedenej v technickom preukaze CMV alebo v osvedčení o evidencii CMV. Cenu pohonnej látky preukáže zamestnanec dokladom o kúpe pohonnej látky v súvislosti s realizáciou pracovnej cesty (tankovanie v období pracovnej cesty). Ak zamestnanec preukazuje cenu pohonnej látky viacerými dokladmi o kúpe, cena pohonnej látky sa môže vypočítať priemerom preukázaných cien. Ak zamestnanec nepreukáže cenu pohonnej látky dokladom o kúpe, na výpočet sa použije cena pohonnej látky, ktorá platila v čase začiatku pracovnej cesty zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky.
 
Výsledná suma základnej náhrady sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Výsledná suma náhrady za spotrebované pohonné látky sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.