Ústavný súd potvrdil nesprávnosť postupu okresných súdov, ktoré dorubujú súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania

Okresné súdy dorubuju súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania. Nesprávnosť tohto postupu okresných súdov potvrdil aj ÚS SR v náleze IV.ÚS 63/2019-36 z 21. mája 2019, bod 38: „Ak teda zákon o súdnych poplatkoch neukladá povinnosť vyrubiť, resp. dorubiť súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania, okresný súd v takomto prípade nemal právomoc postupovať spôsobom, ktorý v konečnom dôsledku viedol k vydaniu napadnutého uznesenia.“