Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)

Pozrite si výber a krátky popis niektorých právnych noviniek vybraných našou advokátskou kanceláriou na január 2019, ktoré majú dopad najmä na povinnosti zamestnávateľov s ohľadom na (budúcich) zamestnancov.

1. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA DO 15. JANUÁRA OZNÁMIŤ ÚDAJE ZAMESTNANCOV ZARADENÝCH DO DRUHEJ KATEGÓRIE RIZIKOVOSTI PRÁCE

2. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA OD 01. 01. 2019 OZNAMOVAŤ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

Ad 1. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA DO 15. JANUÁRA OZNÁMIŤ ÚDAJE ZAMESTNANCOV ZARADENÝCH DO DRUHEJ KATEGÓRIE RIZIKOVOSTI PRÁCE

Dávame Vám do pozornosti novú povinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, ktorý ustanovuje povinnosť zamestnávateľa oznámiť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej (2.) kategórie, a to v stave k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Prvýkrát sa toto ustanovenie uplatňuje práve v januári 2019.  

Do druhej kategórie sa podľa zákona zaraďujú práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Ako vypláva z uvedenej zákonnej definície, zaradenie zamestnancov do kategórie rizikovosti práce sa posudzuje individuálne, podľa podmienok vo Vašej spoločnosti, a preto Vám pre overenie si kategórie odporúčame kontaktovať subjekt poskytujúci Vám služby BOZP.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil formulár pre elektronické oznamovanie kategórie 2, ktorý zamestnávatelia vyplnia na internetovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a zašlú na e-mailovú adresu kategoria2@uvzsr.sk.

Po spracovaní zaslaného elektronického formuláru bude do elektronickej schránky zamestnávateľa zaslané potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal oznámenie údajov týkajúcich sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do kategórie 2. Registratúrny systém Úradu verejného zdravotníctva SR automaticky zabezpečí distribúciu údajov príslušným orgánom verejného zdravotníctva podľa uvedených miest výkonu práce (pracovísk).

Elektronický formulár pre oznamovanie 2. kategórie práce ako aj odkaz na zvyšok informácií z úradu sa nachádza TU.

Vyplnený formulár je potrebné uložiť a potom zaslať na adresu: kategoria2@uvzsr.sk.

Ad 2. POVINNOSŤ ZAMESTNÁVATEĽA OD 01. 01. 2019 OZNÁMIŤ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

Od 01.01.2019 má zamestnávateľ v zmysle § 62 ods. 6 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v územnom obvode ktorého sa pracovné miesto nachádza. 

Zamestnávateľ môže takéto voľné pracovné miesto oznámiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a to osobne, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom stránky Úradu práce vyplnením dokumentu bezplatne (link na dokument plus doplňujúce informácie TU) , na portále Internetový sprievodca trhu práce www.istp.sk bezplatne, alebo na portáloch www.profesia.sk či www.kariera.sk (s poplatkom). Po takomto oznámení bude úrad práce považovať zákonnú povinnosť nahlásiť voľné pracovné miesto za splnenú. O možnostiach využitia aj iných internetových portálov či ďalších subjektov bude ústredie práce informovať postupne, ako bude s nimi nadväzovať spoluprácu. 

Sankcia za nenahlásenie voľného pracovného miesta (vopred) je 300 €.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoznam noviniek

KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s. r. o. sa stala členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie

Na druhom online webinári na tému Štátna podpora - Mám nárok sa diskutovalo na nasledovné témy:

ODPORA PODNIKANIA V ČASE KORONAVÍRUSU
• Aktuálne možnosti získania podpory a úľav od štátu
• Ako o ňu požiadať?
• Pomoc a podpora z pohľadu realitnej kancelárie
• Pomoc a podpora z pohľadu realitného makléra (SZČO)
• Legislatívne opatrenia na podporu
• Nájomné
• Podpora – najčastejšie kladené otázky

Na konci článku je k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

1. online konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

03. apríla 2020 sme sa zúčastnili 1. online konferencie organizovanej Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska na tému „Ako rozhýbať biznis“. Partneri našej advokátskej kancelárie Dorota Ďurianová a Ján Kutan odpovedali na zaujímavé otázky ohľadom aktuálneho právneho stavu, aplikácie nových právnych predpisov a dopadu na fungovanie realitných kancelárii.


NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Dňa 02. 04. 2020 bol schválený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019

Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zakotvuje povinnosť vo verejnom obstarávaní používať výlučne zaručenú elektronickú faktúru.


Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí ONLINE

Ústavný súd potvrdil nesprávnosť postupu okresných súdov, ktoré dorubujú súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania

Zvýšnie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Od 01.06.2019 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Konferencia Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska

Dňa 21. marca 2019 sme sa zúčastnili XXVII. Konferencie Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska, kde partnerka našej advokátskej kancelárie JUDr. Dorota Ďurianová prednášala o legislatívnych novinkách a vybraných právnych problémoch.

Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)

Pozrite si výber a krátky popis niektorých právnych noviniek vybraných našou advokátskou kanceláriou na január 2019, ktoré majú dopad najmä na povinnosti zamestnávateľov s ohľadom na (budúcich) zamestnancov.

KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association

EELA is an association of labour law specialists. The aim of EELA is to bring together European Union lawyers active in the field of labour law, to create a forum for discussion and exchange of views and to assess the transnational dimension of labour issues. By organizing the annual EELA conferences and events, it allows continuous improvement of the qualifications of its members and the acquisition of new knowledge and experience.

JOB FAIR - Law 2018

21. novembra 2018 sa členovia našej kancelárie Ján Kutan, Dorota Ďurianová, Tomáš Matúšek a Matúš Mažáry zúčastnili tradičného študentského podujatia JOB FAIR - Law 2018, organizovaného Právnickou fakultou UK v Bratislave, a to tak formou samostatného stánku, ako aj prednášky na workshope s názvom Elektronizácia výkonu advokácie a používanie eID.