Novela zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch

Konsolidačným balíčkom schváleným Národnou radou Slovenskej republiky zo dňa 19.12.2023 sa zaviedli rôzne zmeny smerujúce k zlepšeniu stavu verejných financií. Táto zmena sa týka zvýšenia daní a odvodov, zvýšenia súdnych poplatkov a v neposlednom rade aj zvýšenia správnych poplatkov. Uvedené sa nepremietne len v rámci podnikateľskej sféry, ale bude cítiteľné aj v bežnom živote ľudí, ktorí nie sú z podnikateľskej oblasti.

Zákon o správnych poplatkoch nadobúda účinnosť od 01.04.2024. Vzhľadom na skutočnosť, že sadzobník správnych poplatkov je veľmi rozsiahlym, v tabuľke nižšie uvádzame iba stručný prehľad zmenených poplatkov.

Správny poplatok

Výška sumy poplatku teraz

Výška sumy poplatku od 01.04.2024

Návrh na začatie konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

66 €

100 €

Zmena priezviska maloletého

33 €

50 €

Vydane cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov

33 €

50 €

Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy

5 €

7 €

Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti

82,50 €

120 €

Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie

66 €

100 €

Vydanie kópie originálu listu vlastníctva

8 €

12 €

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

20 €

30 €

Zmena mena/priezviska

100 €

140 €

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov

700 €

1 000 €

Vydanie občianskeho preukazu

4,50 €

7 €

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania / zamestnania

232 € / 165,50 €

330 € / 250 €

Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu

30 €

45 €

Návrh na registráciu združenia občanov

66 €

100 €


KONTAKTUJTE NÁS

Zoznam noviniek

Novela zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch

Novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Medzinárodný futbalový turnaj v Saint Tropez

KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s. r. o. sa stala členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie

Na druhom online webinári na tému Štátna podpora - Mám nárok sa diskutovalo na nasledovné témy:

ODPORA PODNIKANIA V ČASE KORONAVÍRUSU
• Aktuálne možnosti získania podpory a úľav od štátu
• Ako o ňu požiadať?
• Pomoc a podpora z pohľadu realitnej kancelárie
• Pomoc a podpora z pohľadu realitného makléra (SZČO)
• Legislatívne opatrenia na podporu
• Nájomné
• Podpora – najčastejšie kladené otázky

Na konci článku je k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

1. online konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

03. apríla 2020 sme sa zúčastnili 1. online konferencie organizovanej Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska na tému „Ako rozhýbať biznis“. Partneri našej advokátskej kancelárie Dorota Ďurianová a Ján Kutan odpovedali na zaujímavé otázky ohľadom aktuálneho právneho stavu, aplikácie nových právnych predpisov a dopadu na fungovanie realitných kancelárii.


NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Dňa 02. 04. 2020 bol schválený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019

Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zakotvuje povinnosť vo verejnom obstarávaní používať výlučne zaručenú elektronickú faktúru.


Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí ONLINE

Ústavný súd potvrdil nesprávnosť postupu okresných súdov, ktoré dorubujú súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania

Zvýšnie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Od 01.06.2019 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Konferencia Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska

Dňa 21. marca 2019 sme sa zúčastnili XXVII. Konferencie Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska, kde partnerka našej advokátskej kancelárie JUDr. Dorota Ďurianová prednášala o legislatívnych novinkách a vybraných právnych problémoch.

Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)

Pozrite si výber a krátky popis niektorých právnych noviniek vybraných našou advokátskou kanceláriou na január 2019, ktoré majú dopad najmä na povinnosti zamestnávateľov s ohľadom na (budúcich) zamestnancov.

KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association

EELA is an association of labour law specialists. The aim of EELA is to bring together European Union lawyers active in the field of labour law, to create a forum for discussion and exchange of views and to assess the transnational dimension of labour issues. By organizing the annual EELA conferences and events, it allows continuous improvement of the qualifications of its members and the acquisition of new knowledge and experience.

JOB FAIR - Law 2018

21. novembra 2018 sa členovia našej kancelárie Ján Kutan, Dorota Ďurianová, Tomáš Matúšek a Matúš Mažáry zúčastnili tradičného študentského podujatia JOB FAIR - Law 2018, organizovaného Právnickou fakultou UK v Bratislave, a to tak formou samostatného stánku, ako aj prednášky na workshope s názvom Elektronizácia výkonu advokácie a používanie eID.