NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Dňa 02. 04. 2020 bol schválený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony.

Odchýlky od ustanovení Zákonníka práce, ktoré prinášame nižšie, platia len dočasne, a to v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

1. HOME OFFICE

STAV PO NOVELE

  • Zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domu, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,
  • Zamestnanec má právo požadovať vykonávanie práce z domu, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody

STAV PRED NOVELOU

Čerpanie home office je možné len na základe dohody zamestnanca a zamestnávateľa.

2. SKRÁTENIE DOBY NA OZNÁMENIE ČERPANIA DOVOLENKY

STAV PO NOVELE

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku za predchádzajúci rok, najmenej 2 dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca

STAV PRED NOVELOU

Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 14  dní vopred.

3. ZNÍŽENIE NÁHRADY MZDY PRI POVINNOM ZATVORENÍ PREVÁDZOK

STAV PO NOVELE

Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo z časti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy. Po dohode so zástupcami zamestnancov je náhradu mzdy možné znížiť na 60 %.

STAV PRED NOVELOU

Pred zavedením uvedeného ustanovenia bol zamestnávateľ v prípade tejto prekážky v práci, ak sa nedohodol so zástupcami zamastencov, povinný platiť zamestnancovi náhradu mzdy vo výške 100 % priemernej mzdy.

Pre vážne prevádzkové dôvody a po dohode so zástupcami zamestnancov bolo možné určiť čerpanie prekážok v práci a poskytnúť náhradu mzdy vo výške najmenej 60% priemerného zárobku. Táto možnosť platí aj teraz.

4. ROZŠÍRENIE ZÁKAZU VÝPOVEDE

STAV PO NOVELE

V ochrannej dobe (kedy platí zákaz výpovede) sú okrem zamestnancov na PN aj zamestnanci, ktorí sú v karanténe, izolácii alebo na OČR.

STAV PRED NOVELOU

Dôležité osobné prekážky nebránia zamestnávateľovi dať zamestnancovi výpoveď.

5. POVINNOSŤ ZARADIŤ NA ROVNAKÉ PRACOVNÉ MIESTO

STAV PO NOVELE

Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnanca, ktorý nastúpi do práce po izolácii alebo OČR, na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ho na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve.

STAV PRED NOVELOU

Zamestnávateľ nemá povinnosť zaradiť zamestnanca na rovnaké pracovné miesto po skončení dôležitej osobnej prekážky.

6. SKRÁTENIE DOBY NA OZNÁMENIE ROZVRHNUTIA PRACOVNÉHO ČASU

STAV PO NOVELE

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej 2 dni vopred a s platnosťou aspoň na týždeň.

STAV PRED NOVELOU

Rozvrh pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej 7 dní vopred a s platnosťou najmenej na týždeň.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoznam noviniek

KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s. r. o. sa stala členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie

Na druhom online webinári na tému Štátna podpora - Mám nárok sa diskutovalo na nasledovné témy:

ODPORA PODNIKANIA V ČASE KORONAVÍRUSU
• Aktuálne možnosti získania podpory a úľav od štátu
• Ako o ňu požiadať?
• Pomoc a podpora z pohľadu realitnej kancelárie
• Pomoc a podpora z pohľadu realitného makléra (SZČO)
• Legislatívne opatrenia na podporu
• Nájomné
• Podpora – najčastejšie kladené otázky

Na konci článku je k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

1. online konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

03. apríla 2020 sme sa zúčastnili 1. online konferencie organizovanej Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska na tému „Ako rozhýbať biznis“. Partneri našej advokátskej kancelárie Dorota Ďurianová a Ján Kutan odpovedali na zaujímavé otázky ohľadom aktuálneho právneho stavu, aplikácie nových právnych predpisov a dopadu na fungovanie realitných kancelárii.


NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Dňa 02. 04. 2020 bol schválený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019

Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zakotvuje povinnosť vo verejnom obstarávaní používať výlučne zaručenú elektronickú faktúru.


Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí ONLINE

Ústavný súd potvrdil nesprávnosť postupu okresných súdov, ktoré dorubujú súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania

Zvýšnie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Od 01.06.2019 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Konferencia Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska

Dňa 21. marca 2019 sme sa zúčastnili XXVII. Konferencie Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska, kde partnerka našej advokátskej kancelárie JUDr. Dorota Ďurianová prednášala o legislatívnych novinkách a vybraných právnych problémoch.

Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)

Pozrite si výber a krátky popis niektorých právnych noviniek vybraných našou advokátskou kanceláriou na január 2019, ktoré majú dopad najmä na povinnosti zamestnávateľov s ohľadom na (budúcich) zamestnancov.

KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association

EELA is an association of labour law specialists. The aim of EELA is to bring together European Union lawyers active in the field of labour law, to create a forum for discussion and exchange of views and to assess the transnational dimension of labour issues. By organizing the annual EELA conferences and events, it allows continuous improvement of the qualifications of its members and the acquisition of new knowledge and experience.

JOB FAIR - Law 2018

21. novembra 2018 sa členovia našej kancelárie Ján Kutan, Dorota Ďurianová, Tomáš Matúšek a Matúš Mažáry zúčastnili tradičného študentského podujatia JOB FAIR - Law 2018, organizovaného Právnickou fakultou UK v Bratislave, a to tak formou samostatného stánku, ako aj prednášky na workshope s názvom Elektronizácia výkonu advokácie a používanie eID.