Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie

Máte pochybnosti ako požiadať o podporu? Ktorý typ pomoci je vhodný pre vašu realitnú kanceláriu?

Aj na túto tému vystúpil včera partner našej kancelárie Ján Kutan, spolu so spolubesedníčkou Ing. Máriou Bruthansovou. Moderátorom bol prezident NARKS Ján Pálenčár.

V prvej časti svojho vystúpenia odprednáčal pripravenú prehľadnú prezentáciu týkajúcu sa opatrení na zmierňovanie následkov koronakrízy. Materiál prehľadne rozdelil do dvoch dvoch častí, v prvej časti materiál rozdelil jednotlité opatrenia na tie s nepriamym a priamym fynančným dopadom, v druhej časti na opatrenia rozdelené podľa subjektu (obchodná spoločnosť, SZČO a zamestnanec), a na aké opatrenia majú nárok. V takmer každom opatrení je vnorený odkaz (prelink) na konkrétnu prevažne rezortovú stránku, kde sa čitateľ dozvie adresnú informáciu ku tomu-ktorému opatreniu.

V druhej časti svojho vstupu odprezentoval §3b zákona č. 92/2020 Z.z., ktorým sa novelizoval zákon č. 62/2020 Z. z. (Lex korona). Týmto ustanovením sa zavádza dočasná ochrana nájomcov za omeškanie nájomcu s platením nájomného a s platbami súvisiacimi s užívaním nehnuteľností splatných za obdobie od 1.4.2020 - 30.6.2020, a povinnosť strpieť prenajímateľovi do 31.12.2020 možnosť jednostranne ukončiť nájomný vzťah s nájomcom, pokiaľ toto omeškanie s platením bolo zo strany nájomcu spôsobené v dôsledku nepriaznivých následkov nákazlivej choroby COVID-19. Taktiež spomenul ambíciu Ministra hospodárstva SR presadiť predpis, na základe ktorého by malo dôjsť k riadenému spolupodieľaniu sa na nájomnom medzi prenajímateľom (45 percent), štátom (45 percent) a nájomcom (10 percent).

Na záver odpovedal spolu so spolubesedníčkou na otázky kladené moderátorom, ktoré boli zozbierané prevažne od divákov z radov realitných maklérov.

V prílohe tohto článku poskytujeme vyššie spomenutú prezentáciu na stiahnutie.

Veríme, že webinár naplnil svoj účel a divákom boli zodpovedané otázky a prípadné nejasnosti.

Webinár bol streamovaný naživo na kanáli YouTube, pričom tento bol aj nahrávaný. Akonáhle bude videwozáznam k dispozícii, dáme k dispozícii linku na jeho pozretie.

Veríme, že webinár naplnil svoj účel a divákom boli zodpovedané otázky a prípadné nejasnosti.

KONTAKTUJTE NÁS

Zoznam noviniek

Novela zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Zákon o premenách obchodných spoločností a družstiev

Medzinárodný futbalový turnaj v Saint Tropez

KUTAN & PARTNERS s. r. o. členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Advokátska kancelária KUTAN & PARTNERS s. r. o. sa stala členom Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

Ďalší zo série webinárov NARKS opäť za aktívnej účastni zástupcu našej kancelárie

Na druhom online webinári na tému Štátna podpora - Mám nárok sa diskutovalo na nasledovné témy:

ODPORA PODNIKANIA V ČASE KORONAVÍRUSU
• Aktuálne možnosti získania podpory a úľav od štátu
• Ako o ňu požiadať?
• Pomoc a podpora z pohľadu realitnej kancelárie
• Pomoc a podpora z pohľadu realitného makléra (SZČO)
• Legislatívne opatrenia na podporu
• Nájomné
• Podpora – najčastejšie kladené otázky

Na konci článku je k dispozícii prezentácia na stiahnutie.

1. online konferencia Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

03. apríla 2020 sme sa zúčastnili 1. online konferencie organizovanej Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska na tému „Ako rozhýbať biznis“. Partneri našej advokátskej kancelárie Dorota Ďurianová a Ján Kutan odpovedali na zaujímavé otázky ohľadom aktuálneho právneho stavu, aplikácie nových právnych predpisov a dopadu na fungovanie realitných kancelárii.


NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Dňa 02. 04. 2020 bol schválený zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní od 1. augusta 2019

Dňa 1.8.2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme, ktorý zakotvuje povinnosť vo verejnom obstarávaní používať výlučne zaručenú elektronickú faktúru.


Doložky právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí ONLINE

Ústavný súd potvrdil nesprávnosť postupu okresných súdov, ktoré dorubujú súdny poplatok po postúpení veci z upomínacieho konania

Zvýšnie sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Od 01.06.2019 sa zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Konferencia Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska

Dňa 21. marca 2019 sme sa zúčastnili XXVII. Konferencie Národnej asociácie realitných kancelárii Slovenska, kde partnerka našej advokátskej kancelárie JUDr. Dorota Ďurianová prednášala o legislatívnych novinkách a vybraných právnych problémoch.

Krátky popis právnych noviniek na mesiac január 2019 (najmä pre zamestávateľov)

Pozrite si výber a krátky popis niektorých právnych noviniek vybraných našou advokátskou kanceláriou na január 2019, ktoré majú dopad najmä na povinnosti zamestnávateľov s ohľadom na (budúcich) zamestnancov.

KUTAN & PARTNERS s.r.o. členom European Employment Lawyers Association

EELA is an association of labour law specialists. The aim of EELA is to bring together European Union lawyers active in the field of labour law, to create a forum for discussion and exchange of views and to assess the transnational dimension of labour issues. By organizing the annual EELA conferences and events, it allows continuous improvement of the qualifications of its members and the acquisition of new knowledge and experience.

JOB FAIR - Law 2018

21. novembra 2018 sa členovia našej kancelárie Ján Kutan, Dorota Ďurianová, Tomáš Matúšek a Matúš Mažáry zúčastnili tradičného študentského podujatia JOB FAIR - Law 2018, organizovaného Právnickou fakultou UK v Bratislave, a to tak formou samostatného stánku, ako aj prednášky na workshope s názvom Elektronizácia výkonu advokácie a používanie eID.