Ďalšie zmeny v obchodnom registri

V súvislosti s novelami Obchodného zákonníka a Zákona o obchodnom registri účinnými ešte v októbri 2020, ktoré dávali právnickým osobám povinnosť zapísať všetky chýbajúce identifikačné údaje o nižšie uvedených osobách, došlo s účinnosťou od 01.12.2021 k ďalšej zmene, na základe ktorej Ministerstvo spravodlivosti SR v spolupráci s registrovými súdmi vykoná doplnenie týchto údajov automatizovane, najneskôr do 31.05.2022.

Právnickým osobám, ktoré v obchodnom registri nemajú zapísané tieto identifikačné údaje (v prípade fyzických osôbdátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak nie je rodné číslo pridelené a v prípade právnických osôbobchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené) o:

  • spoločníkoch,
  • štatutároch/členoch štatutárneho orgánu,
  • vedúcich organizačných zložiek,
  • prokuristoch,
  • členoch dozorného orgánu,
  • likvidátoroch,
  • správcoch pri výkone nútenej správy a ich zástupcoch,
  • vedúcich podnikov a vedúcich organizačných zložiek podnikov (v prípade zahraničných právnických osôb)

už teda po novom vznikne povinnosť ich doplniť iba vtedy, ak tak nevykoná registrový súd.

V prípade slovenských obchodných spoločností, tzn. takých kde sú vyššie uvedené osoby slovenskej štátnej príslušnosti, resp. na území Slovenskej republiky majú trvalý alebo prechodný pobyt, je vysoká pravdepodobnosť, že tieto údaje budú doplnené automatizovane, pretože registrový súd si vie údaje o týchto osobách prelustrovať v štátnych databázach.

Subjekty tzv. zahraničných právnických osôb, tzn. takých kde sú vyššie uvedené osoby mimo slovenskej štátnej príslušnosti, resp. trvalého alebo prechodného pobytu a ktoré nemajú v iných slovenských registroch zapísané identifikačné údaje, budú s vysokou pravdepodobnosťou musieť požiadať o doplnenie týchto údajov prostredníctvom podania samostatného návrhu.

V prípade, ak slovenskej obchodnej spoločnosti nebudú doplnené identifikačné údaje automatizovane, platí pre nich rovnaký postup ako pre zahraničné subjekty. Ak sa návrh zmeny bude týkať výlučne týchto údajov, bude oslobodený od súdneho poplatku.

V prípade nesplnenia si svojej zákonnej povinnosti zápisu identifikačných údajov do obchodného registra, hrozí osobe oprávnenej konať v mene spoločnosti pokuta až do výšky 3 310€.

Ak Vám do 31.05.2022 nebude do elektronickej schránky na portáli slovensko.sk zaslané oznámenie o doplnení  identifikačných údajov spolu s výpisom z obchodného registra, doplnenie identifikačných údajov nebolo možné vykonať automaticky, a je preto nevyhnutné dodatočne požiadať o zosúladenie týchto údajov, najneskôr však do 30.09.2022.

Zároveň, dodávame, že konatelia slovenských obchodných spoločností, ktorí majú v obchodnom registri zapísanú organizačnú zložku podniku a konatelia zahraničných právnických osôb, mali povinnosť do 30. septembra 2021 podať návrh na zápis zmeny do obchodného registra, ktorým potvrdia údaje o zapísanom podniku/organizačnej zložke podniku, alebo navrhnú zmenu údajov o podniku/organizačnej zložke v obchodnom registri. V prípade nesplnenia tejto povinnosti registrový súd podniky zahraničných osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb vymaže. V súčasnosti už evidujeme viacero prípadov vymazaných podnikov zahraničných osôb a organizačných zložiek podnikov zahraničných osôb.

Rovnako tak evidujeme i prípady vymazaných obchodných spoločností, ktoré boli vymazané z obchodného registra bezdôvodne. Tieto obchodné spoločnosti boli zaradené do zoznamu osôb, ktoré môžu byť vymazané, pričom tento zoznam je verejne dostupný na web stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na priloženom linku - https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Zmeny-k-1-10-2020.aspx. Zverejnené osoby mali možnosť do 6 mesiacov od zverejnenia zoznamu osôb, ktoré môžu byť vymazané, obrátiť sa na Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky s tým, že sa domnievajú, že nemali byť vymazané z OR SR a Ministerstvo individuálne posudzovalo situáciu.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám plne k dispozícii s poskytnutím právnych služieb súvisiacich so splnením Vašej zákonnej  povinnosti a tešíme sa na spoluprácu.

Zoznam publikácií

Práva cestujúcich pri zrušených a omeškaných letoch

Rezervácia na Bookingu, je záväzná alebo nie?


Úrad pre správu zaisteného majetku

Aktuálna novela Obchodného zákonníka

Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho korona kríza núti prepustiť zamestnancov?


Chyby zamestnávateľov pri výpovedi z organizačných dôvodov a tipy ako im predchádzať

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov je častým dôvodom výpovede. Praktické rady ako postupovať, aby ste sa pre formálne chyby vyhli neplatnosti výpovede.


Doručenie výpovede - možnosti a príklady

Nesprávne doručenie výpovede môže spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aké zákonné možnosti má zamestnávateľ a zamestnanec?


Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/priplatok-za-nocnu-pocas-sviatku-ako-sa-pocita © Podnikajte.sk

Vyjadrenie našej advokátskej kancelárie k praktickému výpočtu príplatku za nočnú prácu

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre