Práva cestujúcich pri zrušených a omeškaných letoch

Zrušené a omeškané lety nie sú žiadnou novinkou a v súčasnosti na európskych letiskách ide o veľmi aktuálny problém. Za posledné týždne evidujeme veľmi veľa prípadoch omeškaných a zrušených letoch na európskych letoviskách. Je priam nevyhnutnosťou chrániť cestujúcich, ktorí sa dostanú do situácie, kedy nemajú možnosť odletieť z daného letoviska, prípadne ich postihne omeškanie letu, ktoré trvá viac hodín.

Na zabezpečenie ochrany cestujúcich v leteckej doprave bolo prijaté Nariadenie (ES) č. 261/2004, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (ďalej len „Nariadenie“).

  • Nariadenie sa vzťahuje na cestujúcich v rámci letovísk EÚ, ale aj na cestujúcich z letísk umiestnených mimo EÚ, avšak ich cesta musí smerovať na letovisko v EÚ.
  • Cestujúci musia mať riadne potvrdenú rezerváciu na daný let a zároveň sa dostavili na odbavenie vo vopred určenom čase pred uverejneným časom odletu.
  • Nariadenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré cestujú bezplatne a za znížené cestovné.

Režim meškania je v Nariadení upravených do troch skupín a to:

  1. Dlhé meškania letov, kedy sa cestujúcim musí poskytnúť bezplatne jedlo, občerstvenie a dva bezplatné telefonáty/telefaxy/e-maily;
  2. Odlet je presunutý na ďalší deň – v tomto prípade sa cestujúcim musí poskytnúť hotelové ubytovanie a preprava medzi letiskom a ubytovacím zariadením;
  3. Meškanie letu päť a viac hodín – cestujúci má právo rozhodnúť sa pre úplnú náhradu nákladov na letenku.

V prípade zrušenia letu má cestujúci rovnaké práva ako pri dlhom meškaní letov, na úradu nákladov na letenku i spiatočný let do prvého miesta odletu a k tomu mu patrí náhrada vo výške buď:

  1. 250€ v prípade letu do 1500km, alebo
  2. 400€ v rámci letov v EÚ nad 1500km prípadne v ostatných letoch v dĺžke od 1500-3500 km, alebo
  3. 600€ v prípade ak let nespadal pod písmeno a) alebo b).

Náhrada sa však vypláca len v prípade, ak cestujúci nebol dostatočne vopred informovaný o zrušení letu.

V Nariadení sa však v súvislosti s vyplatením náhrady uvádza liberačný dôvod, ktorý v prípade ak sa naplní, letecký dopravca nie je povinný vyplatiť cestujúcemu náhradu. Ide o prípad, keď je let zrušený z dôvodu mimoriadnych okolností, ktorým nebolo možné zabrániť ani prijatím všetkých primeraných opatrení.

Zoznam publikácií

Práva cestujúcich pri zrušených a omeškaných letoch

Rezervácia na Bookingu, je záväzná alebo nie?


Úrad pre správu zaisteného majetku

Aktuálna novela Obchodného zákonníka

Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho korona kríza núti prepustiť zamestnancov?


Chyby zamestnávateľov pri výpovedi z organizačných dôvodov a tipy ako im predchádzať

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov je častým dôvodom výpovede. Praktické rady ako postupovať, aby ste sa pre formálne chyby vyhli neplatnosti výpovede.


Doručenie výpovede - možnosti a príklady

Nesprávne doručenie výpovede môže spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aké zákonné možnosti má zamestnávateľ a zamestnanec?


Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/priplatok-za-nocnu-pocas-sviatku-ako-sa-pocita © Podnikajte.sk

Vyjadrenie našej advokátskej kancelárie k praktickému výpočtu príplatku za nočnú prácu

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre