Náhradné výživné

Dňa 01.01.2022 vstúpila do platnosti novela zákona č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom, ktorou sa zmenila najmä výška náhradného výživného a podmienky na podanie žiadosti o priznanie náhradného výživného.

ČO TO JE NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ? Ide o prípad, kedy sa z rozpočtu Úradu sociálnych vecí a rodiny prideľuje mesačne určitá finančná čiastka na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa, ak povinná osoba (spravidla ide o rodiča, prípadne osobu, ktorej bolo dieťa zverené) neplní svoju vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu a zároveň ide o prípad, kedy nevznikne sirote nárok na tzv. „sirotský dôchodok“ alebo je jeho suma nižšia ako suma stanovená v zákone o náhradnom výživnom.

KTO SI MÔŽE POŽIADAŤ O NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ? Vždy len oprávnená osoba, pričom žiadosť môže podať rodič oprávnenej osoby, prípadne osoba, ktorej bola nezaopatrená osoba zverená do starostlivosti. V prípade, ak je nezaopatrená osoba plnoletá, žiadosť môže podať sama.

AKÉ MUSÍ SPLNIŤ PODMIENKY OSOBA, KTORÁ ŽIADA O NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ? Novelou zákona sa zmenili najmä podmienky, ktoré je nevyhnutné splniť, aby osobe vznikol nárok na náhradné výživné, ktoré sú upravené v § 2 zákona č. 201/2008 Z. z. Oprávnená osoba má nárok na náhradne výživné ak spĺňa jednu z týchto podmienok:

a) v prípade, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške, lehote a spôsobom ustanoveným v rozhodnutí súdu a bol podaný návrh na vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, alebo
b) v prípade ak sa výživné vymáha v cudzine, potvrdenie od Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, že návrh na výkon rozhodnutia vo veci vymáhania výživného bol postúpený príslušnému prijímaciemu orgánu v cudzine, alebo
c) oprávnenej osobe nevznikol nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok, alebo
d) úhrn súm sirotského dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku po jednom rodičovi je nižší ako 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, alebo
e) V prípade ak je oprávnenou osobou dieťa, plní si svoju povinnú školskú dochádzku
Medzi ďalšie podmienky uvedené v zákone patrí i zdržiavanie sa na území SR s výnimkou štúdia v cudzine a trvalý pobyt na území SR s výnimkou oprávnenej osoby, ktorej sa poskytuje doplnková ochrana a na území SR má prechodný pobyt.

KEDY VZNIKÁ OPRÁVNENEJ OSOBY NÁROK NA NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ? Vznik nároku je posudzovaný individuálne, pričom zákon ustanovil, ktorým osobám vzniká nárok od dňa podania žiadosti o náhradné výživné a ktorým od dňa úmrtia rodiča dieťaťa.

KEDY NEVZNIKÁ NÁROK NA NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ? Ide o prípady, kedy sa dieťaťu/oprávnenej osobe poskytuje pobyt v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení na základe rozhodnutia súdu (napr. ochranná výchova, výkon trestu odňatia slobody,..).

AKÁ JE VÝŠKA NÁHRADNÉHO VÝŽIVNÉHO? Spôsob výpočtu výšky náhradného výživného je taktiež ustanovený zákonom, pričom v prípade ak bolo výživné oprávnenej osobe priznané právoplatným rozhodnutím súdu, jeho výška zostáva zachovaná.
Táto skutočnosť je jednou z najvýznamnejších, ktorú priniesla novela zákona, nakoľko do nadobudnutia účinnosti novely bolo náhradné výživné limitované zákonom najviac do výšky 3,7-násobka sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo v praxi znamenalo, že v prípade ak mala oprávnená osoba súdom priznané vyššie výživné ako bolo stanovené zákonom, bolo jej, v prípade požiadania o náhradne výživné, priznané výživné len do výšky stanovenej zákonom.
Ak nastane situácia, že povinná osoba si vyživovaciu povinnosť plní len čiastočne, teda nie v plnom rozsahu, náhradné výživné bude poskytnuté len vo výške rozdielu medzi tým čo povinná osoba plní a tým čo by podľa rozhodnutia súdu plniť oprávnenej osobe mala.

KEDY SA VYPLÁCA NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ? Náhradné výživné je vyplácane vo forme preddavku na účet v banke, prípadne v pobočke zahraničnej banky, ak o to žiadateľ o náhradné výživné alebo jeho poberateľ požiada. Náhradné výživné sa nevypláca do cudziny. Náhradné výživné sa rovnako nevypláca ak je jeho suma nižšia ako 0,66€ za mesiac.

KEDY ZANIKÁ NÁROK NA NÁHRADNÉ VÝŽIVNÉ? Podľa zákona ide o prípady, keď oprávnená osoba prestane spĺňať podmienky ustanovené v §2 zákona č. 201/2008 Z. z., rovnako tak v prípade, ak povinná osoba začala plniť svoju vyživovaciu povinnosť v plnom rozsahu (najmenej 2 nasledujúce mesiace idúce po sebe) a v prípade, ak poberateľ náhradného výživného nesplní svoje povinnosti ustanovené zákonom.

Zoznam publikácií

Práva cestujúcich pri zrušených a omeškaných letoch

Rezervácia na Bookingu, je záväzná alebo nie?


Úrad pre správu zaisteného majetku

Aktuálna novela Obchodného zákonníka

Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho korona kríza núti prepustiť zamestnancov?


Chyby zamestnávateľov pri výpovedi z organizačných dôvodov a tipy ako im predchádzať

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov je častým dôvodom výpovede. Praktické rady ako postupovať, aby ste sa pre formálne chyby vyhli neplatnosti výpovede.


Doručenie výpovede - možnosti a príklady

Nesprávne doručenie výpovede môže spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aké zákonné možnosti má zamestnávateľ a zamestnanec?


Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/priplatok-za-nocnu-pocas-sviatku-ako-sa-pocita © Podnikajte.sk

Vyjadrenie našej advokátskej kancelárie k praktickému výpočtu príplatku za nočnú prácu

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre