Novela Zákonníka práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo dňa 27.05.2022 návrh vládneho zákona, ktorým by sa mal zmeniť a doplniť zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“). Zmenou Zákonníka práce sa majú do slovenského právneho poriadku transponovať dve európske smernice, a to:

 • Smernica 2019/1152 z 20. júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii, a
 • Smernica 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Novela Zákonníka práce nám prinesie rôzne zmeny ako napríklad:

 • zakotvenie práva zamestnanca požiadať o prechod na inú formu zamestnania (z určitej doby na neurčitý čas);
 • zakotvenie práva zamestnanca požiadať o flexibilnú formu práce napríklad v prípade, ak sa zamestnanec stará o deti;
 • poskytovanie informácií zamestnancom aj v elektronickej forme;
 • spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať s cieľom zabezpečenia transparentnosti a predvídateľnosti vykonávanej práce;
 • doplnenie ustanovení týkajúcich sa náležitostí pracovnej zmluvy;
 • zakotvenie informačnej povinnosti zamestnávateľa o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania – toto ustanovenie by malo byť premietnuté do čl. 1 základných zásad Zákonníka práce;
 • ustanovenie 10 dňovej úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomnosti zamestnancovi prostredníctvom poštovného podniku;
 • navrhuje sa umožniť súbežné čerpanie materského otcom aj matkou dieťaťa počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa;
 • rodičovská dovolenka muža sa terminologicky mení na otcovskú dovolenku;
 • pre zosúladenie s civilným sporovým poriadkom sa mení terminológia z „účastník konania“ na „strana sporu“ v §36 Zákonníka práce;
 • navrhuje sa priznať mužovi, ktorý nastupuje na otcovskú dovolenku ochranu pred skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe, podobne ako sú v súčasnosti chránené matky do konca 9. mesiaca po pôrode.

V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny majú novelizáciou prejsť aj osobitné zákony ako napr. zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a rôzne ďalšie.

Pôvodne mal byť zákon účinný k 01.08.2022, avšak Národná rada Slovenskej republiky na 1. čítaní uznesením rozhodla, že návrh zákona pôjde na prerokovanie výborom, ktoré by sa malo uskutočniť v septembri 2022. O výsledku Vás budeme informovať.

Zoznam publikácií

Práva cestujúcich pri zrušených a omeškaných letoch

Rezervácia na Bookingu, je záväzná alebo nie?


Úrad pre správu zaisteného majetku

Aktuálna novela Obchodného zákonníka

Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho korona kríza núti prepustiť zamestnancov?


Chyby zamestnávateľov pri výpovedi z organizačných dôvodov a tipy ako im predchádzať

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov je častým dôvodom výpovede. Praktické rady ako postupovať, aby ste sa pre formálne chyby vyhli neplatnosti výpovede.


Doručenie výpovede - možnosti a príklady

Nesprávne doručenie výpovede môže spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aké zákonné možnosti má zamestnávateľ a zamestnanec?


Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/priplatok-za-nocnu-pocas-sviatku-ako-sa-pocita © Podnikajte.sk

Vyjadrenie našej advokátskej kancelárie k praktickému výpočtu príplatku za nočnú prácu

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre