Úrad pre správu zaisteného majetku

Podobne, ako aj v Českej republike, Ministerstvo spravodlivosti SR zriaďuje nový Úrad pre správu zaisteného majetku, a to zákonom č. 312/2020 Z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý začína svoju činnosť odo dňa účinnosti zákona t. j. 1. augusta 2021.

Zaujímavosti:

  • nemožno zaistiť majetok, ktorý nepodlieha exekúcii,
  • nemožno predať nehnuteľnosti, bytové i nebytové priestory,
  • v zmysle zákona možno zaistiť i živé zviera.

Úrad zaisteného majetku je rozpočtovou organizáciou, napojenou na štátny rozpočet, ktorým zriaďovateľom je Ministerstvo spravodlivosti SR.

Hlavným účelom zriadenia Úradu je zefektívniť, ako aj sfunkčniť zaisťovanie majetku, ktorý pochádza najmä z trestnej činnosti, alebo je určený na jej páchanie, prípadne pri správe daní, ako napr. akékoľvek hnuteľné i nehnuteľné veci, majetkové práva a majetkové hodnoty a pod. Pri určitom type majetku, ako napr. drogy, omamné látky, strelivo, zbrane, jadrové materiály,  rádioaktívny odpad a pod., budú správu majetku vykonávať iné osobitné orgány (napr. polícia).

Okrem iného je cieľom úradu zabrániť bezdôvodnému znižovaniu hodnoty zaisteného majetku alebo jeho zmenšovaniu, čo znamená, že úrad je oprávnený predať zaistený majetok aj bez súhlasu vlastníka, po splnení podmienok stanovených zákonom, napr. ak by mohlo dôjsť k zníženiu hodnoty majetku, ak ide o veci podliehajúce rýchlej skaze, alebo ak by boli so správou spájané neprimerané náklady. V ostatných prípadoch je však potrebný súhlas osoby, ktorej majetok bol alebo má byť zaistený.


Zoznam publikácií

Práva cestujúcich pri zrušených a omeškaných letoch

Rezervácia na Bookingu, je záväzná alebo nie?


Úrad pre správu zaisteného majetku

Aktuálna novela Obchodného zákonníka

Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho korona kríza núti prepustiť zamestnancov?


Chyby zamestnávateľov pri výpovedi z organizačných dôvodov a tipy ako im predchádzať

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov je častým dôvodom výpovede. Praktické rady ako postupovať, aby ste sa pre formálne chyby vyhli neplatnosti výpovede.


Doručenie výpovede - možnosti a príklady

Nesprávne doručenie výpovede môže spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aké zákonné možnosti má zamestnávateľ a zamestnanec?


Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/priplatok-za-nocnu-pocas-sviatku-ako-sa-pocita © Podnikajte.sk

Vyjadrenie našej advokátskej kancelárie k praktickému výpočtu príplatku za nočnú prácu

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre