Rezervácia na Bookingu, je záväzná alebo nie?

Problematika záväznosti s cieľom vyvolať právne účinky pri rezervácií ubytovania prostredníctvom spoločnosti Booking je celosvetovo diskutovaná téma. Spornou otázkou je, či je ubytovacie zariadenie oprávnené vyúčtovať osobe, ktorá si rezervovala pobyt a nedostavila sa naň, poplatok za zrušenie vytvorenej rezervácie. Súdny dvor Európskej únie vydal dňa 07.04.2022 Rozsudok pod sp. zn. C-249/21, ktorým vyjadril svoj právny názor na danú problematiku.

Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/83/EÚ o právach spotrebiteľov (ďalej len „Smernica“) upravuje v čl. 8 ods. 2 pri zmluvách uzavretých na diaľku pomocou elektronických prostriedkov informačné povinnosti obchodníka. Medzi tieto informačné povinnosti patria napríklad vlastnosti tovaru alebo služieb, celková cena tovaru alebo služieb vrátane daní, náklady na dopravu, poštovné a akékoľvek iné náklady, informácie o dĺžke trvania zmluvy, prípadne informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy a to dôrazne a bezprostredne pred tým, ako spotrebiteľ / osoba rezervujúca si pobyt podá/odošle objednávku. Táto právna úprava je záväzná pre všetkých obchodníkov, rovnako ako pre spoločnosť Booking, ktorá by mala na svojom ubytovacom portáli mať správne a jasne uvedené či vytvorenie, prípadne dokončenie rezervácie je vždy spojené s povinnosťou platby. V praxi by to malo vyzerať tak, že obsahom tlačidla prostredníctvom, ktorého sa vytvára rezervácia by malo obsahovať text „Vytvoriť rezerváciu s povinnosťou platby“.

Konanie, ktorého predmetom bola ochrana spotrebiteľa v nadväznosti na Smernicu, bolo iniciované z Okresného súdu Bottrop v Nemecku. Išlo o situáciu kedy si spotrebiteľ vytvoril rezerváciu na ubytovanie v hoteli cez Booking prostredníctvom tlačidla „Rezervujem“, pričom do rezervácie uviedol svoje osobné údaje a klikol na tlačidlo „Dokončiť rezerváciu.“ Spotrebiteľ však na pobyt nenastúpil a hotel mu vyúčtoval poplatok za zrušenie rezervácie a to až vo výške 2 240 EUR. Spotrebiteľ však poplatok neuhradil a vyššie uvedené skutočnosti sa stali predmetom súdneho sporu.

Okresný súd Bottrop v Nemecku vyslovil názor, že pri rezervácií s povinnosťou platby musí táto skutočnosť vyplývať zo samotného tlačidla (jeho textu), nakoľko pojem rezervácia nie je vždy spájaný s povinnosťou platby. S otázkou správneho výkladu čl. 8 ods. 2 Smernice sa teda obrátil na Súdny dvor EÚ, ktorý uviedol, že obchodník musí zabezpečiť, aby spotrebiteľ pri podaní svojej objednávky výslovne uznal, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť. V prípade nedodržania tejto podmienky, nie je spotrebiteľ viazaný touto objednávkou a teda vo vyššie uvedenom prípade, kde bolo na tlačidle len „dokončiť rezerváciu“ podmienka informačnej povinnosti o platbe splnená nebola.

Zdroje:
- Rozsudok Súdneho dvora EÚ zo dňa 07.04.2022 pod sp. zn. C-249/21

Zoznam publikácií

Práva cestujúcich pri zrušených a omeškaných letoch

Rezervácia na Bookingu, je záväzná alebo nie?


Úrad pre správu zaisteného majetku

Aktuálna novela Obchodného zákonníka

Koronavírus (COVID-19) a skončenie pracovného pomeru

Aké možnosti má zamestnávateľ, ak ho korona kríza núti prepustiť zamestnancov?


Chyby zamestnávateľov pri výpovedi z organizačných dôvodov a tipy ako im predchádzať

Skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov je častým dôvodom výpovede. Praktické rady ako postupovať, aby ste sa pre formálne chyby vyhli neplatnosti výpovede.


Doručenie výpovede - možnosti a príklady

Nesprávne doručenie výpovede môže spôsobiť neplatnosť skončenia pracovného pomeru. Aké zákonné možnosti má zamestnávateľ a zamestnanec?


Príplatok za nočnú prácu počas sviatku – ako sa počíta? Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/priplatok-za-nocnu-pocas-sviatku-ako-sa-pocita © Podnikajte.sk

Vyjadrenie našej advokátskej kancelárie k praktickému výpočtu príplatku za nočnú prácu

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre