Spoločnosť KUTAN & PARTNERS s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Obchodný register je verejný zoznam upravený zákonom č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa (spravidla) obchodných spoločností, najmä ich obchodné meno, právna forma, sídlo, identifikačné číslo, predmety podnikania či osoby oprávnené konať v mene spoločnosti. Súčasťou obchodného registra je zbierka listín, v ktorej sú uložené dokumenty týkajúce sa subjektov zapísaných v registri, napr. zakladateľské listiny a spoločenské zmluvy, každá zmena týchto dokumentov, rozhodnutia o vymenovaní a odvolaní štatutárnych orgánov, či rozhodnutia o zrušení spoločnosti.

Dňa 01. novembra 2018 vstúpila do účinnosti novela zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákon proti praniu špinavých peňazí; č. 297/2008 Z. z.) a s tým súvisiacich právnych predpisov, ktorá zaviedla, že do obchodného registra sa budú navyše zapisovať aj údaje o konečných užívateľoch výhod. Tieto údaje však budú zapísané v neverejnej časti registra, t. j. nebudú verejne dostupné každému.

Je potrebné pamätať na to, že nejde o totožnú povinnosť, ktorú ukladá zákon o registri partnerov verejného sektora (RPVS; č. 315/2016 Z.z.), do ktorého sa zapisujú len vybrané subjekty, ktoré napríklad prijímajú peniaze od štátu, resp. verejných inštitúcií, uzatvárajú so štátom zmluvy, či majú pohľadávku voči štátu alebo verejným inštitúciám.

Povinnosť zapísať údaje konečných užívateľov výhod do obchodného registra majú všetky subjekty okrem troch výnimiek. Výpočet subjektov, ktoré nemajú povinnosť zapísať údaje konečných užívateľov výhod do obchodného registra, vyplýva z § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri.

Povinnosť zápisu sa nevzťahuje na osoby, ktoré sú:

  1. subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora (RPVS),
  2. subjektom verejnej správy,
  3. emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.

Subjekty zapísané v Registri partnerov verejného sektora nemusia riešiť duplicitný zápis

Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra nemá subjekt, ktorý už je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Pôvodne táto výnimka neexistovala a na potrebu zmeny poukazovala anketa Byrokratický nezmysel roka.  Odstránenie duplicitného zápisu priniesla novela zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (č. 373/2018 Z. z.), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.1.2019.

To znamená, že ak je vaša spoločnosť partnerom verejného sektora zapísaným v RPVS, nemáte povinnosť duplicitne zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra.

Naopak to však neplatí. Ak teda máte údaje konečných užívateľov zapísané v obchodnom registri, nezbavuje vás to povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do RPVS. Do tohto registra sa však nezapisujú všetky subjekty, ale len tie, ktoré spĺňajú zákonné kritériá a sú považované za partnera verejného sektora. Do RPVS sa zapisujú osoby, ktoré prijímajú peniaze od štátu, resp. verejných inštitúcií, uzatvárajú so štátom zmluvy, majú pohľadávku voči štátu alebo verejným inštitúciám. Ďalej sú to aj subdodávatelia a zdravotné poisťovne.

Výklad, že subjekt zapísaný v RPVS nemá povinnosť zapisovať údaje konečných užívateľov do obchodného registra potvrdilo aj stanovisko Sekcie legislatívy Ministerstva spravodlivosti SR, ktoré uvádza:

„Ak je osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora, tak nemá povinnosť zapisovať svojich konečných užívateľov výhod do obchodného registra. Rovnako je správna aj vaša úvaha, že to neplatí naopak. To znamená, že ak je osoba zapísaná v obchodnom registri, tak ju to nezbavuje zápisu do registra partnerov verejného sektora (ak existujú dôvody pre jej zápis do RPVS).

Dôvodom, prečo to platí len „jedným smerom“ je to, že zápisy do RPVS sa vykonávajú prostredníctvom oprávnenej osoby a predchádza im overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod. V prípade obchodného registra táto procedúra neplatí a je na spoločnosti, aby identifikovala svojich konečných užívateľov výhod. Vzhľadom na tento rozdiel môže platiť výnimka len jedným smerom.“

Subjekty verejnej správy konečných užívateľov výhod nezapisujú

Druhou kategóriou subjektov, ktorá nemá povinnosť zapísať údaje konečných užívateľov výhod do obchodného registra, sú subjekty verejnej správy. Subjekty  verejnej správy sú právnické osoby zapísané v štatistickom registri organizácií a zaradené vo verejnej správe v súlade s európskou metodikou  ESA 2010 ustanovenou Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii.

Ide napríklad o ministerstvá, súdy, štátne podniky či štátne školy. Kompletný zoznam subjektov verejnej správy je zverejnený a pravidelne aktualizovaný na webovej stránke Štatistického úradu SR.

Emitentov cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu sa zapisovanie konečných užívateľov výhod netýka

Povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra sa netýka ani subjektov, ktoré sú emitentom cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.  Emitent je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa zákona o cenných papieroch alebo podľa osobitných zákonov.

Povinnosť zápisu konečných užívateľov do registra je u týchto subjektov vyňatá, keďže regulovaný trh cenných papierov podlieha osobitným požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona o cenných papieroch, prípadne podľa právnych predpisov  členských štátov Európskej únie alebo medzinárodných noriem.


Zoznam publikácií

Príplatok za nočnú prácu počas sviatku - ako sa počíta?

Ako vyplácať príplatky za nočnú prácu počas sviatku? A čo ak sviatok pripadne zároveň na víkend? Vyplácajú sa všetky príplatky kumulatívne? 

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre