Spoločnosť KUTAN & PARTNERS s. r. o. rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu.

Povinnosť zapísať údaje konečných užívateľov výhod do obchodného registra platí takmer pre všetky právnické osoby. Túto povinnosť nemajú len tri kategórie subjektov, a to tie, ktoré sú:

  • subjektom verejnej správy,
  • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
  • subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Všetky ostatné spoločnosti majú povinnosť podať návrh na zápis konečných užívateľov výhod do registra do 31.12.2019.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Za konečného užívateľa výhod sa považuje každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

V prípade právnickej osoby je konečným užívateľom výhod, ktorý sa zapisuje do obchodného registra, fyzická osoba, ktorá:

  • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo najmenej 25 % na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
  • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (napr. tichý spoločník),
  • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Konečným užívateľom výhod je vždy fyzická osoba, a preto ak žiadna fyzická osoba nespĺňa tieto kritériá, konečnými užívateľmi výhod sú členovia jej vrcholového manažmentu.

Podľa § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti“), sa za člena vrcholového manažmentu, ktorý sa zapíše do obchodného registra, považuje:

  • štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu,
  • prokurista a
  • vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Zákon proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti v tomto prípade neponecháva na zvážení právnickej osoby, ktoré z týchto osôb ako konečných užívateľov výhod zapíše, ale tým, že pri výpočte sa používa spojka „a“, ukladá sa povinnosť do obchodného registra zapísať všetky tieto fyzické osoby.

Štatutárny orgán právnickej osoby

Štatutárnym orgánom právnickej osoby je osoba alebo skupina osôb, ktorá na základe zákona alebo zakladateľského dokumentu koná v mene tejto právnickej osoby. Je to teda orgán, ktorého konanie sa považuje priamo za konanie právnickej osoby.

V spoločnosti s ručením obmedzeným je to jeden alebo viacero konateľov. V akciovej spoločnosti je štatutárnym orgánom predseda predstavenstva a členovia predstavenstva. Ak je v s.r.o. viacero konateľov, za konečných užívateľov v postavení vrcholového manažmentu sa považujú všetci z nich. Rovnako ak je štatutárnym orgánom v a.s. predseda a viac členov predstavenstva, do obchodného registra sa ako koneční užívatelia zapíšu všetci.

Prokurista ako konečný užívateľ výhod

Prokúra je osobitný typ zákonného splnomocnenia, na základe ktorého je prokurista oprávnený konať za podnikateľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa prevádzky podniku, a to aj v prípade právnych úkonov, pri ktorých sa vyžaduje osobitná plná moc (napríklad na zastupovanie v konaní pred súdom). Rozdiel v porovnaní so štatutárnym orgánom je najmä v tom, že v prokúre nie je zo zákona zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Ak má prokurista toto oprávnenie mať, musí to byť výslovne uvedené v udelení prokúry.

Vzhľadom na to, že prokurista koná za spoločnosť a má široké kompetencie s tým spojené, považuje sa za člena vrcholového manažmentu a aj za konečného užívateľa výhod. Ak je prokuristov viac, do obchodného registra sa zapíšu všetci.

Článok pokračuje pod reklamou

Vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu

Okrem členov štatutárneho orgánu a prokuristov sa za konečných užívateľov výhod považujú aj vedúci zamestnanci, a to tí, ktorí sú členmi vrcholového manažmentu. Podľa Zákona proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti sú členmi vrcholového manažmentu vedúci zamestnanci, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

Títo vedúci zamestnanci sa väčšinou určujú podľa vnútorných predpisov spoločnosti, napr. organizačného poriadku, ktorý definuje hierarchické zaradenie jednotlivých pracovných pozícii. Ak takéto interné predpisy neboli v spoločnosti prijaté, za vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu sú považovaní zamestnanci, ktorým ukladá úlohy priamo štatutárny orgán, t. j. ich pracovná pozícia je hierarchicky zaradená jeden stupeň pod štatutárom.

Ako zapísať členov vrcholového manažmentu do obchodného registra?

Pri novozaložených spoločnostiach je potrebné údaje konečných užívateľov výhod oznámiť obchodnému registru už pri zápise spoločnosti do registra. Formulár na prvozápis spoločnosti obsahuje časť pre vyplnenie potrebných údajov o konečných užívateľoch výhod. 

Právnická osoba, ktorá už je zapísaná v obchodnom registri, oznámi údaje o konečných užívateľoch výhod registru elektronicky alebo v listinnej podobe, prostredníctvom formulára č. 31, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

V prípade, ak sú zapisovanými konečnými užívateľmi výhod členovia vrcholového manažmentu, je v položke č. 10. formulára č. 31 potrebné zakliknúť políčko v časti b), čím sa uvedie, že koneční užívatelia sú zapisovaní z tohto titulu.

Za podanie návrhu na zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra sa neplatí súdny poplatok.

Zoznam publikácií

Príplatok za nočnú prácu počas sviatku - ako sa počíta?

Ako vyplácať príplatky za nočnú prácu počas sviatku? A čo ak sviatok pripadne zároveň na víkend? Vyplácajú sa všetky príplatky kumulatívne? 

Vrcholový manažment ako konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod musí byť vždy fyzická osoba. V určitých prípadoch sa do obchodného registra zapisujú údaje členov vrcholového manažmentu. 

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra – koho sa netýka

Väčšina spoločností je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019. Kto však túto povinnosť nemá?

Povinný zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra

Takmer každá spoločnosť je povinná zapísať údaje konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Na koho sa táto povinnosť vzťahuje, kto je konečným užívateľom výhod, ako ho zapísať do registra a aká sankcia hrozí za nesplnenie tejto povinnosti?

Zmena sídla s.r.o. či inej obchodnej spoločnosti

Ako sa vyhnúť neplatnému skončeniu pracovného pomeru - 10 rád pre zamestnávateľa

Jednoeurová a.s. sa ľahko dostane do krízy

Upomínacie konanie elektronicke vymáhanie

Upomínacie konanie – nový elektronický spôsob vymáhania pohľadávok od 1.2.2017

Falošné obchodné a živnostenské registre